Sostenibilitat

Protecció portuària

Protecció portuària

Codi de protecció de vaixells i instal·lacions portuàries

L’Organització Marítima Internacional (OMI) va aprovar en 1974 un Conveni internacional per a la seguretat de la vida humana a la mar (SOLAS), que inclou un annex que conté normes i requisits tècnics per a la regulació de la seguretat dels vaixells i de les persones. Aquesta normativa es concreta fonamentalment en dues actuacions:

 • Conveni per a la seguretat de la vida humana a la mar (Conveni SOLAS, 1974).
 • Codi Internacional per a la Protecció de Bucs i Instal·lacions Portuàries, denominat Codi PBIP (o ISPS, sigles en anglès).

Per aconseguir els objectius inclosos en el Codi, els Governs han de, entre altres actuacions, recopilar i avaluar informació sobre les amenaces a la protecció marítima, exigir el manteniment de protocols de comunicació per als vaixells i les instal·lacions portuàries, exigir plans de protecció per al vaixell i per a les instal·lacions portuàries, i establir sistemes i plans de protecció per proporcionar, de forma coordinada, l’adequat nivell de protecció de vaixells i d’instal·lacions portuàries.

Cal tenir en compte els següents aspectes:

ÀMBIT D’APLICACIÓ

El Codi s’aplicarà a vaixells dedicats a viatges internacionals (vaixells de passatge, vaixells de càrrega d’arqueig brut igual o superior a 500 GT) i a les instal·lacions portuàries que prestin servei a aquests vaixells dedicats a viatges internacionals.

NIVELLS DE PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES

La instal·lació portuària ha d’actuar d’acord amb 3 Nivells de Protecció. Les mesures i procediments de protecció s’han d’aplicar a les instal·lacions portuàries de manera que, sense perdre la necessària eficàcia, es redueixen al mínim els inconvenients o demores per a passatgers, vaixells, personal i visitants dels vaixells, així com el moviment de mercaderies i serveis.

 • Nivell 1: s’han de mantenir mesures mínimes de protecció en tot moment; és el d’operació normal de la instal·lació.
 • Nivell 2: s’han de mantenir mesures de protecció suplementàries, derivades d’un increment del nivell d’amenaça.
 • Nivell 3: mesures de protecció concretes i addicionals, durant determinat temps, derivades de la sospita o coneixement d’una amenaça greu, probable i imminent.

AVALUACIÓ DE LA PROTECCIÓ I PLA DE PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ PORTUÀRIA

Cada instal·lació portuària ha d’elaborar un pla de protecció adequat per a la interfície vaixell port, que inclourà els tres nivells de protecció. El Pla, que haurà de ser aprovat pel Govern corresponent, ha de ser elaborat sobre la base del resultat d’una Avaluació de la Protecció de la Instal·lació Portuària, que ha de ser efectuada prèviament, identificant els riscos i amenaces que afecten a la instal·lació, i que determinarà el nivell de vulnerabilitats de la mateixa.

El Pla de Protecció serà elaborat tenint en compte el resultat de la Avaluació i les orientacions del Codi, i haurà d’incloure entre d’altres, mesures per:

 • Evitar que s’introdueixen a bord del vaixell o en la instal·lació portuària armes, substàncies perilloses, etc.
 • Prevenir l’accés no autoritzat.
 • Procediments per fer front a amenaces i per evacuació.
 • Identificació de l’Oficial de Protecció i dades de contacte per a les 24 hores del dia.
 • Garantir la protecció eficaç de la càrrega i de l’equip per a la manipulació de la càrrega.

Ports de l’Estat ha elaborat una metodologia per a l’avaluació de la protecció i l’elaboració dels plans de protecció de les instal·lacions portuàries, que inclou el disseny d’una eina informàtica, anomenada ASECUREPORT, que ha sigut aprovada pel Ministeri de l’Interior.

OFICIAL DE PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ PORTUÀRIA

Cada instal·lació portuària comptarà amb un oficial de protecció, tot i que una mateixa persona pot ser designada oficial de protecció de més d’una instal·lació. L’Oficial de Protecció de la Instal·lació Portuària (OPIP) ha de complir amb uns requisits de formació adequats, per adquirir la necessària capacitació per complir amb la seua comesa.

Pla de protecció del port

Pel que fa a la protecció contra riscos de naturalesa antisocial (atemptats, segrestos, pirateria, terrorisme, etc.) i, en compliment del Codi de Protecció de Bucs i Instal·lacions Portuàries, l’Autoritat Portuària de Castelló ha realitzat l’Avaluació de Protecció i el Pla de Protecció de tot el port, el quin comprèn al seu torn la revisió de totes les avaluacions i els plans de protecció de les Instal·lacions Portuàries dins de la zona de servei de l’Autoritat Portuària.

Control de’accés de persones

El personal interessat en accedir al recinte portuari es pot classificar com:

PERSONAL DE LA COMUNITAT PORTUÀRIA DEL PORT DE CASTELLÓ

Podran accedir lliurement els treballadors de les Instal·lacions Portuàries que disposen de targeta identificativa de la Comunitat Portuària, existint diferents models en funció del personal i accés sol·licitat.

En funció del nombre de vegades que es vage a accedir, hi ha tres tipus d’autoritzacions:

 • Targeta identificativa de la Comunitat Portuària. Es pot sol·licitar a l’Autoritat Portuària de Castelló per a tot el personal empleat en una Instal·lació Portuària del Port, emplenant el formulari de sol·licitud i lliurant-lo al Departament d’Operacions Portuàries.
 • Targeta Identificativa Visites. Podrà sol·licitar aquesta targeta el personal d’aquelles empreses que, pel seu treball, hagin d’accedir amb freqüència al Port de Castelló, omplint formulari de sol·licitud i lliurant al Departament d’Operacions Portuàries.
 • Targeta Identificativa per a personal d’empreses subcontractades. És d’aplicació a totes les empreses subcontractades que hagin d’executar un treball durant un temps determinat al Port de Castelló. Per sol·licitar les targetes, l’empresa contractant haurà de remetre via fax al Departament d’Operacions Portuàries i, de forma prèvia al començament dels treballs, el formulari de sol·licitud i addicionalment informació referent a:
  • Instal·lació o lloc on es realitzarà el treball
  • Servei que realitzarà
  • Durada del servei

En cas de pèrdua de la targeta s’haurà de comunicar immediatament a l’Autoritat Portuària de Castelló, sol·licitant un duplicat de targeta identificativa.

Les targetes d’identificació, en qualsevol modalitat, no suposen mai una autorització per a l’accés a vaixells o a Instal·lacions Portuàries.

s de identificación, en cualquier modalidad, no suponen nunca una autorización para el acceso a buques o a Instalaciones Portuarias.

PERSONAL ALIÈ A LA COMUNITAT PORTUÀRIA DE CASTELLÓ

Tota persona aliena a la Comunitat Portuària que accedeixi al recinte portuari de Castelló haurà de tenir un motiu justificat per a fer-ho, havent presentat la documentació que se sol·licita en els epígrafs següents:

 • Embarcament i desembarcament de personal del vaixell. Tant per a l’embarcament com el desembarcament de personal del vaixell, l’empresa consignatària haurà d’enviar amb almenys 24 hores d’antelació de l’arribada de vaixell al Port de Castelló la següent informació:
  • Nom del vaixell
  • Mitjà de transport si escau
  • Relació de noms i DNI / Passaport / Llibreta de Navegació, etc. de les persones. El consignatari comunicarà a tots els visitants i tripulants de nou embarcament que hauran de portar el document d’identitat per a la eixida i entrada del recinte portuari.
  • Data i hora aproximada d’embarcament / desembarcament
 • Vaixells de passatge. El llistat de passatgers haurà d’estar disponible en el Document Únic d’Escala (DUEWEB), penjat a l’eina informàtica gestionada per PORTEL, per a la consulta en qualsevol moment. El vaixell ha de disposar d’un sistema d’acreditacions del personal, tripulació i passatge que ha d’ensenyar la Guàrdia Civil o Policia Portuària quan sigue requerit.

Control d’accés de vehicles

El control d’accés d’entrada i eixida de vehicles es realitza mitjançant un sistema de lector de matrícules amb base informatitzada de vehicles autoritzats.

La Policia Portuària podrà demanar la identificació de tota persona o vehicle que pretengue accedir al Port. En cas que no estigue justificada la seua presència, o la d’un vehicle, o en cas que una persona es negue a identificar-se si ho sol·licita la Policia Portuària, es denegarà l’accés.

Els vehicles que vulguen accedir es trobaran en algun dels següents supòsits:

 • Vehicles utilitaris amb targeta d’obertura de barreres. Els vehicles utilitaris en possessió d’aquesta targeta identificativa, accediran al Port pels carrils habilitats a tal fi en el control d’accessos.
 • Vehicles utilitaris sense targeta d’obertura de barreres. Els vehicles utilitaris que no estiguen en possessió d’aquesta targeta identificativa, ho faran pel carril manual, havent d’identificar-se davant el servei de vigilància, ja siga amb la targeta identificativa d’accés a zones restringides, o mitjançant document d’identificació personal per a comprovació amb el llistat del que disposarà la Policia Portuària.
 • Resta de Vehicles. Com a norma general, s’haurà de sol·licitar l’entrada al Recinte Portuari per a tot servei i vehicle que pretengue accedir. Se sol·licitarà aquest accés enviant via Fax, amb almenys 24 hores d’antelació a l’arribar al recinte portuari, a l’edifici Port Control i a l’atenció de l’Oficial de protecció del Port, la següent informació:
  • Nom de la Instal·lació Portuària
  • Servei que realitzarà/motiu de la visita
  • Nom i DNI de la persona o persones, i matrícula del vehicle de transport, si escau
  • Data i hora aproximada de l’arribada