Protecció mediambiental

Control en l’emissió de partícules

Control en l’emissió de partícules

PortCastelló impulsa mesures de protecció ambiental per a minimitzar l’emissió de partícules a l’atmòsfera.

  1. S’actua sobre un important focus d’emissió com és el trànsit de camions per l’interior del recinte portuari. S’ha implantat una nova circulació als vials del moll de la Ceràmica, a la dàrsena nord, amb l’objectiu de reduir la circulació al moll de càrrega, al ser  lloc on el trànsit de camions produïx major emissió de partícules.
    La policia portuària vigila que els camions amb granel sòlid circulen amb el tendal totalment cobert. A més a més, es vetlla pel compliment de la limitació de velocitat màxima 30km/h, ja que a major velocitat l’emissió de partícules és més elevada.
  2. PortCastelló instal·la rentarodes en dos dels vials d’eixida del moll de la Ceràmica per a evitar l’arrossegament de partícules fora del port i que són d’ús obligatori per a tots els camions.
  3. El nou accés viari a la dàrsena sud millora la seguretat vial a l’evitar el pas de mil camions diaris pel cas urbà del Grau, en concret pel carrer de la Sardina, entre el col·legi i el poliesportiu. Aquest accés ha suposat un benefici per al medi ambient al frenar l’emissió a l’atmosfera de 1.000 tones de diòxid de carboni a l’any, així com estalviar als transportistes un recorregut total d’1,5 milions de quilòmetres anuals i amb això reduir la contaminació al districte marítim”.

Des de 2019 la Xarxa de Qualitat de l’Aire de la APCS passa a estar formada per 5 estacions de mesura per al seguiment en continu dels nivells d’immissió de partícules PM10 i PM2,5. Les cabines de monitoratge en temps real estan situades en la zona de contacte amb el Grau i recullen a més informació meteorològica d’interés.

Codi de bones pràctiques ambientals relativa a les actuacions de prevenció, reducció i control de la contaminació atmosfèrica en el Port de Castelló (Aprovat pel Consell d’Administració el 02 d’octubre de 2020)

Informes d’avaluació de la Qualitat de l’Aire