Sostenibilitat

Plans de protecció y emergències

Plans de protecció y emergències

PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL PORT DE CASTELLÓ

La Presidència i la Direcció General així com tot el personal de l’Autoritat Portuària de Castelló, posseeixen el ferm compromís de protegir la salut i la vida humana, la cura i la preservació del medi ambient, amb l’únic objectiu d’evitar qualsevol incident que puga alterar els valors anteriors i la continuïtat de les operacions del Port i la integritat de la seua Comunitat Portuària

El Pla d’Autoprotecció del Port de Castelló, redactat i implantat segons el que es disposa en el Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d’emergència , també integra el Pla d’Emergència Interior (PEI) segons el que es disposa en l’RD 145/89 , estructurant l’organització i els mitjans necessaris, per a fer front i minimitzar els esdeveniments que puguen suposar una situació de risc sobre la vida, el medi ambient i/o la propietat.

En el Pla d’Autoprotecció del Port de Castelló es plasma i estructura la coordinació amb els Plans d’Emergència de les diferents concessions i terminals del Port, en les quals s’estableixen les corresponents mesures d’autoprotecció. De la mateixa manera en el Pla d’Autoprotecció del Port de Castelló, es contempla la integració i coordinació amb el Pla d’Emergència Exterior del Port de Castelló i el PLATEMCAS ( Pla Territorial d’Emergències de Castelló). La integració del PAU, amb els plans indicats, es realitza a través d’una sèrie de documents de coordinació i mobilització de mitjans, en els quals s’estableixen els procediments d’enllaç i informació entre ells, i les corresponents accions conjuntes de direcció i comandament de les possibles emergències.

Els objectius del Pla d’Autoprotecció del Port de Castelló són:

 • Avaluació i identificació dels riscos existents.
 • Autoprotecció en les Zones de Serveis no concesionadas.
 • Assistència tècnica del personal de seguretat de la APC i coordinació amb les empreses concessionàries i terminals, en cas d’una emergència.
 • Coordinació amb la Capitania Marítima quan en l’emergència estiga implicat un vaixell.
 • Integració i coordinació amb els Plans d’Emergència de Protecció Civil a nivell local, PLATEMCAS i autonòmic.
 • En relació a les possibles emergències en la Zona de Servei dependent de la APC, el Pla d’Autoprotecció del Port de Castelló defineix l’estructura organitzativa, les responsabilitats i preses de decisions aplicant el mètode INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS), així com estableix els protocols de comunicacions i mobilització dels recursos propis i aliens ( bombers municipals de Castelló, bombers Diputació Provincial, d’empresa, AVSRE, cossos seguretat, etc) per al control i la minimització del conjunt d’incidents que poden materialitzar-se en les instal·lacions del Port de Castelló, de manera que s’aconseguisca d’una manera eficaç:
  • Protegir la vida humana, la salut i el medi ambient.
  • Previndre, en la mesura que siga possible, la materialització d’incidents o possibles situacions d’emergència.
  • Controlar d’una manera segur els successos que puguen causar una emergència.
  • Minimitzar els danys a la instal·lació i a l’entorn.El grau d’efectivitat i operativitat del Pla d’Autoprotecció del Port de Castelló, s’avalua periòdicament a través del desenvolupament d’exercicis i simulacres , que garanteixen l’efectivitat i operativitat del Pla.

Descargar el Manual operativo del Plan de Autoprotección del Puerto de Castellón

El R.D. 393/2007, que aprova la Norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments, i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d’emergència, estableix les següents obligacions dels titulars de les activitats:

 1. a) Elaborar el Pla d’Autoprotecció d’acord amb el contingut mínim definit en Annex II i els criteris de l’apartat 3.3.
 2. b) Presentar el Pla d’Autoprotecció a l’òrgan de l’Administració Pública competent per atorgar la llicència o permís per a l’explotació o inici de l’activitat.
 3. c) Desenvolupar les actuacions per a la implantació i el manteniment de l’eficàcia del pla.
 4. d) Remetre al registre corresponent les dades previstes a l’Annex IV.
 5. e) Informar i formar el personal en els continguts del pla d’autoprotecció.
 6. f) Facilitar la informació necessària per a la integració del Pla d’Autoprotecció en altres d’àmbit superior, Pla d’Emergència Interior de l’Autoritat Portuària, i en els de Protecció Civil.
 7. g) Informar l’òrgan que atorga la llicència de qualsevol modificació o canvi que afecte l’autoprotecció.
 8. h) Col·laborar amb les autoritats competents en el marc de les normes de Protecció Civil que se li apliquen.
 9. i) Informar amb l’antelació suficient a l’Autoritat Portuària de la realització de simulacres.

De la implantació s’emetrà una certificació en la forma i contingut que establisquen els òrgans competents de les administracions públiques.

Totes les concessions i autoritzacions en la zona de servei del port, han de tenir els seus plans d’actuació i coordinar-se amb aquest Pla d’Emergència Interior.

Qualsevol incident que faça activar el Pla d’Emergència de totes les concessions i autoritzacions situades dins de la zona de servei del port, ha de ser comunicat al Centre de Control d’Emergències d’aquesta Autoritat Portuària, telèfon 964 737 202.

Coordinació amb les concessions

La APCS adopta les següents mesures de prevenció i control d’accidents a les concessions:

 • Requeriment de la normativa d’afecció en matèria d’autoprotecció a cadascuna de les concessions i autoritzacions administratives.
 • Requeriment dels Estudis de Seguretat i dels Plans d’Emergència de les concessions en els quals s’admeten, manipulen i/o emmagatzemen mercaderies perilloses (afectades pel RD 145/1989).
 • Sol·licitud dels plans d’autoprotecció de la resta de concessions portuàries que es troben afectades per la Norma Bàsica d’Autoprotecció, o per una altra normativa específica d’aplicació.
 • Trasllat al Pla d’Emergència Interior del Port de Castelló, dels resultats obtinguts per les concessions en la identificació i avaluació de riscos d’accident.
 • Coordinació entre les autoritats competents en matèria de protecció civil i les concessions que pugueren veure´s afectades per una emergència.

Coordinació entre l’Autoritat Portuària i la Capitania Marítima

D’acord amb el que estableix l’Article 128 del R.D. 145/1989, quan un vaixell es trobe implicat en l’emergència o en risc per la mateixa, el comandament únic de les operacions que es realitzen a l’interior de la zona portuària serà exercit pel Capità Marítim del port.

En base a això, el Pla d’Emergència Interior considera els següents aspectes:

 • Coordinació entre Capitania Marítima de Castelló i la APCS, per tal de considerar incidents i accidents en què es vegen implicats vaixells en les Zones de Servei de la APCS.
 • Posada a disposició de Capitania Marítima de Castelló per al seu suport en cas d’emergència en què es vege implicat un vaixell per part de la APCS i viceversa. Addicionalment, en cas d’emergència o situacions de contaminació marina per hidrocarburs en les aigües de servei del port, s’atendrà al que estableix el Pla Interior Marítim de l’Autoritat Portuària de Castelló.

Integració i coordinació amb els plans d’emergència de protecció civil a nivell local i autonòmic (Plans Territorials, Plans Especials i Pla d’Emergència Exterior).

 • Col·laboració amb les autoritats competents en matèria de Protecció Civil per al desenvolupament i implantació del Pla d’Emergència Exterior del Port.
 • Comunicació i notificació immediata a les autoritats competents en matèria de Protecció Civil en cas d’emergència al Port.
 • Actuació baix la coordinació i direcció de les autoritats competents en matèria de Protecció Civil a nivell local i autonòmic, tal com s’establisque en el Pla d’Emergència Exterior del Port.
mapa del puerto de Castellón para emergencias portuarias

Centre Integrat de Coordinació de Serveis (C.I.C.S.)

Aquest centre es troba ubicat el Centre de Control d’Emergències C.C.E. del port. L’estructura organitzativa del C.C.E. s’articula a través del Centre de Coordinació de Serveis on, en una sola estructura, s’engloben les persones que participen en els diversos grups. Les ordres de la Direcció de l’Emergència són executades pels diversos grups d’actuació. Des d’aquest centre es coordina i dirigeix ​​la lluita contra l’emergència, i en ell se situen la Direcció de l’Emergència, el Comitè Assessor, el Gabinet de Premsa i els Caps de Grup.

És el centre que s’activa el Pla d’Avisos al cas d’emergència a la zona de servei portuari i avalua la mateixa, aquest centre depèn de l’Autoritat Portuària de Castelló i de la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR), segons Conveni de col·laboració entre ambes.

Entre les funcions del C.I.C.S., cal destacar:

 • La seguretat de la vida al mar.
 • La seguretat de la navegació.
 • L’eficiència dels moviments dels vaixells.
 • La protecció del medi ambient marí.
 • La seguretat de les infraestructures.
 • Donar suport als sistemes de seguretat protecció marítima.
 • Donar suport als serveis de les autoritats amb competències en l’entorn portuari.