Sostenibilitat

Plans de protecció y emergències

Plans de protecció y emergències

PLA D’AUTOPROTECCIÓ DEL PORT DE CASTELLÓ

Tant la Presidència i la Direcció General com els comandaments de l’Autoritat Portuària de Castelló assumeixen el compromís de protegir la salut i la vida humana, així com les instal·lacions i el medi ambient.

El Pla d’Emergència Interior (PEI) o Pla d’Autoprotecció del Port de Castelló, desenvolupa l’organització i els mitjans necessaris, per lluitar contra els esdeveniments que puguen suposar una situació de risc sobre la vida, el medi ambient i/o la propietat.

En el Pla d’Emergència Interior es desenvolupa la coordinació amb els Plans d’Emergència de les diferents concessions del Port, en les quals s’estableixen les corresponents mesures d’autoprotecció. Posteriorment, d’acord amb l’Article 124 del RD 145/1989, el Pla d’Emergència Interior de Castelló s’integrarà en el Pla d’Emergència Exterior en zones portuàries. La integració dels dos plans es durà a terme mitjançant un document comú, en el qual s’establiran els procediments d’enllaç i informació entre els dos, i les corresponents accions conjuntes.

Els objectius del Pla d’Emergència Interior del Port són:

 • Autoprotecció en les Zones de Serveis no concessionades.
 • Coordinació amb les concessions en cas d’una emergència en alguna d’aquestes.
 • Coordinació amb la Capitania Marítima quan en l’emergència estigue implicant un vaixell.
 • Integració i coordinació amb els Plans d’Emergència de Protecció Civil a nivell local i autonòmic.

En relació a les possibles emergències a la Zona de Servei dependent de la APCS, el Pla d’Emergència Interior del Port de Castelló defineix l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les comunicacions, i els recursos propis i aliens a mobilitzar en el control i el combat del conjunt d’incidents que poden esdevenir en aquestes instal·lacions, de manera que s’aconseguisca d’una manera eficaç:

 • Prevenir, en la mesura del possible, l’esdeveniment de situacions d’emergència.
 • Controlar d’una manera segura els esdeveniments que puguen causar una emergència.
 • Protegir la vida humana, la salut i el medi ambient.
 • Minimitzar els danys a la instal·lació i l’entorn.

El grau de compliment del Pla s’avaluarà mitjançant els corresponents exercicis i simulacres, que garantisquen el manteniment de l’operativitat del Pla.

Descargar el Manual operativo del Plan de Autoprotección del Puerto de Castellón

PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE CONCESIONS

El R.D. 393/2007, que aprova la Norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments, i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d’emergència, estableix les següents obligacions dels titulars de les activitats:

 1. a) Elaborar el Pla d’Autoprotecció d’acord amb el contingut mínim definit en Annex II i els criteris de l’apartat 3.3.
 2. b) Presentar el Pla d’Autoprotecció a l’òrgan de l’Administració Pública competent per atorgar la llicència o permís per a l’explotació o inici de l’activitat.
 3. c) Desenvolupar les actuacions per a la implantació i el manteniment de l’eficàcia del pla.
 4. d) Remetre al registre corresponent les dades previstes a l’Annex IV.
 5. e) Informar i formar el personal en els continguts del pla d’autoprotecció.
 6. f) Facilitar la informació necessària per a la integració del Pla d’Autoprotecció en altres d’àmbit superior, Pla d’Emergència Interior de l’Autoritat Portuària, i en els de Protecció Civil.
 7. g) Informar l’òrgan que atorga la llicència de qualsevol modificació o canvi que afecte l’autoprotecció.
 8. h) Col·laborar amb les autoritats competents en el marc de les normes de Protecció Civil que se li apliquen.
 9. i) Informar amb l’antelació suficient a l’Autoritat Portuària de la realització de simulacres.

De la implantació s’emetrà una certificació en la forma i contingut que establisquen els òrgans competents de les administracions públiques.

COORDINACIÓ ENTRE PLANS D’EMERGÈNCIA

Totes les concessions i autoritzacions en la zona de servei del port, han de tenir els seus plans d’actuació i coordinar-se amb aquest Pla d’Emergència Interior.

Qualsevol incident que faça activar el Pla d’Emergència de totes les concessions i autoritzacions situades dins de la zona de servei del port, ha de ser comunicat al Centre de Control d’Emergències d’aquesta Autoritat Portuària, telèfon 964 737 202.

Coordinació amb les concessions

La APCS adopta les següents mesures de prevenció i control d’accidents a les concessions:

 • Requeriment de la normativa d’afecció en matèria d’autoprotecció a cadascuna de les concessions i autoritzacions administratives.
 • Requeriment dels Estudis de Seguretat i dels Plans d’Emergència de les concessions en els quals s’admeten, manipulen i/o emmagatzemen mercaderies perilloses (afectades pel RD 145/1989).
 • Sol·licitud dels plans d’autoprotecció de la resta de concessions portuàries que es troben afectades per la Norma Bàsica d’Autoprotecció, o per una altra normativa específica d’aplicació.
 • Trasllat al Pla d’Emergència Interior del Port de Castelló, dels resultats obtinguts per les concessions en la identificació i avaluació de riscos d’accident.
 • Coordinació entre les autoritats competents en matèria de protecció civil i les concessions que pugueren veure´s afectades per una emergència.

Coordinació entre l’Autoritat Portuària i la Capitania Marítima

D’acord amb el que estableix l’Article 128 del R.D. 145/1989, quan un vaixell es trobe implicat en l’emergència o en risc per la mateixa, el comandament únic de les operacions que es realitzen a l’interior de la zona portuària serà exercit pel Capità Marítim del port.

En base a això, el Pla d’Emergència Interior considera els següents aspectes:

 • Coordinació entre Capitania Marítima de Castelló i la APCS, per tal de considerar incidents i accidents en què es vegen implicats vaixells en les Zones de Servei de la APCS.
 • Posada a disposició de Capitania Marítima de Castelló per al seu suport en cas d’emergència en què es vege implicat un vaixell per part de la APCS i viceversa. Addicionalment, en cas d’emergència o situacions de contaminació marina per hidrocarburs en les aigües de servei del port, s’atendrà al que estableix el Pla Interior Marítim de l’Autoritat Portuària de Castelló.

Integració i coordinació amb els plans d’emergència de protecció civil a nivell local i autonòmic (Plans Territorials, Plans Especials i Pla d’Emergència Exterior).

 • Col·laboració amb les autoritats competents en matèria de Protecció Civil per al desenvolupament i implantació del Pla d’Emergència Exterior del Port.
 • Comunicació i notificació immediata a les autoritats competents en matèria de Protecció Civil en cas d’emergència al Port.
 • Actuació baix la coordinació i direcció de les autoritats competents en matèria de Protecció Civil a nivell local i autonòmic, tal com s’establisque en el Pla d’Emergència Exterior del Port.
mapa del puerto de Castellón para emergencias portuarias

Centre Integrat de Coordinació de Serveis (C.I.C.S.)

Aquest centre es troba ubicat el Centre de Control d’Emergències C.C.E. del port. L’estructura organitzativa del C.C.E. s’articula a través del Centre de Coordinació de Serveis on, en una sola estructura, s’engloben les persones que participen en els diversos grups. Les ordres de la Direcció de l’Emergència són executades pels diversos grups d’actuació. Des d’aquest centre es coordina i dirigeix ​​la lluita contra l’emergència, i en ell se situen la Direcció de l’Emergència, el Comitè Assessor, el Gabinet de Premsa i els Caps de Grup.

És el centre que s’activa el Pla d’Avisos al cas d’emergència a la zona de servei portuari i avalua la mateixa, aquest centre depèn de l’Autoritat Portuària de Castelló i de la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR), segons Conveni de col·laboració entre ambes.

Entre les funcions del C.I.C.S., cal destacar:

 • La seguretat de la vida al mar.
 • La seguretat de la navegació.
 • L’eficiència dels moviments dels vaixells.
 • La protecció del medi ambient marí.
 • La seguretat de les infraestructures.
 • Donar suport als sistemes de seguretat protecció marítima.
 • Donar suport als serveis de les autoritats amb competències en l’entorn portuari.