Negoci

Vol instal·lar-se al port de Castelló?

Vol instal·lar-se al port de Castelló?

Sol·licitud d’ocupació de domini públic mitjançant autorització administrativa

Què és?

És el títol administratiu l’atorgament del qual legitima les activitats que es desenvolupen al domini públic que no requerisquen obres i instal·lacions, així com les que requerisquen instal·lacions desmuntables amb béns mobles, havent-se d’adequar al Pla Especial d’Ordenació,o si no n’hi ha, a la Delimitació dels Espais i Usos Portuaris.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

SOL·LICITUD:

Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant escrit dirigit a l’Autoritat Portuària de Castelló, concretament al Departament de Domini Públic, signat per una persona amb poders suficients, d’acord amb el que establix el text refós de la Llei de ports i de la marina mercant, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre. (Articles 74 i següents). En qualsevol cas a l’escrit de sol·licitud s’ha d’especificar:

 • Denominació social, NIF i adreça de la persona, física o jurídica, interessada.
 • Tipus d’activitat que vol desenvolupar.
 • Ocupació que sol·licita.
 • Termini per al qual vol demanar l’autorització.
 • Dades de la persona de contacte (telèfon, fax i mail)

DOCUMENTS A ADJUNTAR:

PROCEDIMENT:

Una vegada presentada la documentació, l’Autoritat Portuària l’analitza i discrecionalment l’atorguen o no, en ambdós casos s’informa el peticionari.

Sol·licitud d’ocupació de domini públic mitjançant concessió administrativa

Què és?

Quan la utilització consistix en l’ocupació amb obres o instal·lacions no desmuntables, per un termini superior a tres anys, per al desenvolupament d’activitats permeses al domini públic portuari, el títol administratiu corresponent a atorgar és la Concessió administrativa, cal que s’adeqüen al Pla Especial d’Ordenació, o si no n’hi ha, a la Delimitació dels Espais i Usos Portuaris.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

SOL·LICITUD

Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant escrit dirigit a l’Autoritat Portuària de Castelló, concretament al Departament de Domini Públic, signat per una persona amb poders suficients, d’acord amb el que establix el text refós de la Llei de ports i de la marina mercant, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre. (Articles 81 i següents). En qualsevol cas a l’escrit de sol·licitud s’ha d’especificar:

 • Denominació social, NIF, adreça de la persona, física o jurídica, interessada.
 • Tipus d’activitat que vol desenvolupar
 • Ocupació que sol·licita
 • Termini per al qual vol demanar la concessió
 • Dades de la persona de contacte (telèfon, fax i mail)

DOCUMENTS A ADJUNTAR

PROCEDIMENTS:

Existixen dos procediments per a atorgar concessions administratives:

PROCEDIMENT A INSTÀNCIA DE PART:

Es fa a iniciativa d’un particular mitjançant escrit dirigit a l’Autoritat Portuària de Castelló a la qual s’acompanyarà la relació de documents segons model.

CONCURS:

Es fa a iniciativa de l’Autoritat Portuària i pot ser obert o restringit, d’acord amb el que estipula el text refós de la Llei de ports i de la marina mercant, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre (Articles 86 i següents).

Sol·licitud d’ocupació de domini públic mitjançant concessió administrativa

Concursos vigents

Quan la utilització consisteix en l’ocupació amb obres o instal·lacions no desmuntables, per un termini superior a tres anys, per al desenvolupament d’activitats permeses al domini públic portuari, el títol administratiu corresponent a atorgar és la Concessió administrativa, cal que s’adeqüen al Pla Especial d’Ordenació, o si no n’hi ha, a la Delimitació dels Espais i Usos Portuaris.

CONCURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA TERMINAL DE GRANELES SÓLIDOS EN EL PUERTO DE CASTELLÓN, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA.

Fecha: 30-07-2018

CONCURSO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA TERMINAL DE GRANELES SÓLIDOS EN EL MUELLE DE LA CERÁMICA, TRAMO II , DEL PUERTO DE CASTELLÓN, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha: 02-10-2018

CONCURSO PARA LA OCUPACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL LOCAL 6 TIPO I, UBICADO EN LA ZONA LÚDICA “PLAZA DEL MAR”, DE LA ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO DE CASTELLÓN, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA.

Fecha: 30-01-2018

Sol·licitud d’obres o activitats a realitzar al domini públic portuari obres o activitats.

¿Què és?

És el procediment mitjançant el qual s’autoritza per l’Àrea Tècnica de l’Autoritat Portuària, la realització d’obres menors a les instal·lacions del domini públic portuari en règim d’autorització administrativa o concessió administrativa, o d’activitats temporals dins de la zona de servei del Port.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

SOL·LICITUD
Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant escrit dirigit a l’Àrea Tècnica de l’Autoritat Portuària (Departament de Domini Públic) signat per una persona amb poders suficients, d’acord amb el que establix el Text Refós de la Llei de Ports i de la Marina Mercant,aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre. En qualsevol cas a l’escrit de sol·licitud s’ha d’especificar:

 • Denominació social, NIF i adreça de la persona, física o jurídica, interessada i telèfon de contacte
 • Descripció de l’obra que vol executar-se o activitat a desenvolupar
 • Plànol de l’obra o activitat
 • Data d’inici execució obra o activitat a desenvolupar
 • Data fi de l’execució de l’obra o activitat a desenvolupar

DOCUMENTS A ADJUNTAR

PROCEDIMENTS:

Una vegada presentada la documentació a l’Autoritat Portuària (Departament de Domini Públic) es realitzen les comprovacions oportunes així com la validació de l’obra sol·licitada i una vegada verificada es notifica al peticionari l’aprovació o la desaprovació de l’obra requerida o activitat a desenvolupar.

Per a qualsevol dubte o aclariment, contactar amb l’Autoritat Portuària de Castelló, departament de Domini Públic, telèfon 964 281140

Accés als procediments i instàncies per a presentació via presencial / postal, a través de la nostra Seu electrònica