Negocis

Accessos

Accessos

Accéss ferroviari sud

El port està desenvolupant la nova Dàrsena Sud amb la col·laboració fonamental de la iniciativa privada. Per garantir el desenvolupament d’aquestes actuacions és fonamental la disponibilitat d’un accés ferroviari anomenat accés ferroviari sud.

A finals de l’any 2008 la APCS va finalitzar la redacció de l’actualització de l’Estudi Informatiu de l’accés ferroviari Sud, juntament amb l’Anàlisi de Demanda, havent-se remés el mateix a l’Organisme Públic de Ports de l’Estat.

La APCS està en fase de la redacció del projecte constructiu de la xarxa ferroviària interna de la Dàrsena Sud tenint en compte que es tracta d’una infraestructura necessària i estratègica.

Al BOE nº 71 del 23 de març de 2013 s´ha publicat l’Anunci de la Direcció General de Ferrocarrils per la qual es sotmet al tramit d’informació pública “l’Estudi Informatiu del nou accés ferroviari Sud al Port de Castelló”.

Amb data 14 de març de 2013, la Direcció General de Ferrocarrils va resoldre aprovar provisionalment “l’Estudi Informatiu del Nou Accés Ferroviari Sud al Port de Castelló” incloent el preceptiu Estudi d’Impacte Ambiental.

Acceso

En virtut d’aquesta Resolució i d’acord amb el que disposen els articles 5.4 de la Llei del Sector Ferroviari i 10.5 del seu Reglament, es sotmet al tràmit d’informació pública l’esmentat estudi informatiu per un període de trenta (30) dies hàbils, comptats a partir del dia següent hàbil al de la publicació del present anunci en el BOE, per a ser examinat per les persones que ho desitgen, els quals podran formular observacions que hauran de versar sobre la concepció global del traçat en la mesura que afecte l’interès general.

La informació pública ho és també a efectes ambientals, segons el que disposa el RDL 1/2008 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes, modificada per la Llei 6/2010, estant sotmesa la present actuació al procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental, que es va iniciar amb la remissió del Document Inicial el 18 de maig de 2012 al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, per la qual cosa les observacions que es formulen podran també versar sobre l’impacte ambiental de les obres.

Una vegada finalitzat el període d’informació pública, l’Estudi Informatiu, juntament amb l’anàlisi de les al·legacions presentades, es va remitir al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a la formulació de la Declaració d’Impacte Ambiental.

Després de la modificació de la normativa per la Declaració d’Impacte Ambiental per la qual resulta necessari la inclusió de l’avaluació de riscos, és pel que el citat estudi se sotmet novament a informació pública per a les oportunes al·legacions.

Les alternatives estudiades són la combinació de tres possibles connexions amb la xarxa ferroviària actual (pel Centre, pel Sud i pel Nord) amb dos possibles accessos al Port (per la Dàrsena o pel Serrallo), donant lloc finalment a sis alternatives:

  • Alternativa Central – Dàrsena
  • Alternativa Central – Serrallo
  • Alternativa Sud – Dàrsena
  • Alternativa Sud – Serrallo
  • Alternativa Nord – Dàrsena
  • Alternativa Nord – Serrallo

Partint de les conclusions finals del Document de Comparació d’Alternatives i considerant que es van produir algunes modificacions en els condicionants a tenir en compte (principalment les actuacions a realitzar en el Corredor Mediterrani per a la implantació de l’ample UIC en el mateix), en l’Estudi Informatiu s’han desenvolupat, amb més definició, les alternatives Sud-Dàrsena i Central-Dàrsena.