Negocis

Accessos

Accessos

Accéss ferroviari Nord

L’Autoritat Portuària de Castelló ha emprès les obres de renovació de l’accés ferroviari nord fins a la xarxa d’interès general gestionada per ADIF. D’aquesta manera es garanteix el transport ferroviari amb les terminals de la zona Nord del port, actualment en explotació.

Acceso

La zona de servei del port inclou, entre altres infraestructures, la xarxa viària amb els seus accessos i el ramal ferroviari d’accés al port. Aquest ramal està situat en els terrenys adquirits en el seu dia per expropiació de l’Estat i cedits a la Junta d’Obres del Port de Castelló. Es disposa d’una franja de sòl de 6.8500 metres de longitud entre l’agulla d’entrada a l’estació de Las Palmas i l’entrada al port, amb amplades de 7,70, 9,70 i 11,70 metres segons trams, i 4.462 metres de xarxa ferroviària interior del port.

El ramal ferroviari, en via única sense electrificar d’ample ibèric i carril UIC-54, part de l’estació de Las Palmas i connecta amb les vies del port, amb una longitud de 6,9 km en la línia de connexió i 4,5 km a la xarxa ferroviària interna.

L’origen del traçat de la línia de connexió és el taló de l’aparell de desviament existent en l’esmentada estació, finalitzant en la tanca del Port i cenyint en tot moment al traçat de la via existent anteriorment.

La condició més important per al disseny del traçat ha sigut la seua adaptació a l’existent, de manera que l’aprofitament de cunetes, obres de drenatge transversal i passos a nivell fos possible i l’afecció a les parcel·les confrontants, serveis i àrees urbanes, fos mínima. Les obres van començar el 2007 i van finalitzar el 2009.

Aquesta inversió es va completar amb la dotació de les instal·lacions necessàries per a que aquest ramal ferroviari pogués ser operatiu i permetés tenir un accés ferroviari provisional a curt termini. Per a això es van definir totes les actuacions necessàries per garantir al traçat les instal·lacions de seguretat, senyalització i telecomunicacions necessàries per poder realitzar la circulació de trens d’acord amb la normativa vigent i segons les recomanacions realitzades per el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, havent-se realitzat amb anterioritat la superestructura i obra civil corresponent.

imagen del ferrocarril por las vías

La millora de l’accés ferroviari pel nord ha permès assegurar la connexió ferroviària entre el port i la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) gestionada per ADIF.

L’Autoritat Portuària ha treballat conjuntament amb ADIF i Ports de l’Estat per al desenvolupament de la documentació necessària per a la reobertura del ramal (obert des de 2010) i la signatura del Conveni específic que regula la línia de connexió (signat l’octubre de 2011) i formació de la Comissió de seguiment del Conveni (abril 2012).

La documentació complementària, que obliga la Llei del Sector Ferroviari i Conveni de connexió, redactada per l’Autoritat Portuària de Castelló és la següent:

A més s’ha arribat a un acord amb ADIF per a la gestió de les operacions en la xarxa ferroviària interior del Port, encomanant totes les activitats relacionades amb la gestió dels sistemes de control, circulació i seguretat a la xarxa ferroportuària.

imagen del ferrocarril entrando al puerto