Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló inclou la transformació digital en la seua estratègia

5 October 2021

L’Autoritat Portuària de Castelló (APCS) encara l’any 2021 establint la Transformació Digital com una estratègia de prioritat molt alta per a la consecució dels objectius de l’organització, amb la ferma convicció que és essencial potenciar al màxim les qualitats digitals, tant tecnològiques com humanes, per a identificar, avaluar i prioritzar l’activitat del port en termes d’un nou model de negoci sostenible i innovador.

En l’estratègia digital de l’Autoritat Portuària de Castelló prevalen la seguretat, la veracitat, la integritat i la unicitat de la informació gestionada en l’Autoritat Portuària de Castelló. Encara que l’estratègia aborda disciplines transversals i, principalment, una bona gestió del canvi en el que a la cultura empresarial i les capacitats i habilitats digitals es refereix, des d’un punt de vista purament tecnològic les accions de major repercussió a nivell pressupostari són (1) la implantació d’espais de treball virtuals, (2) la creació d’una oficina documental digital, (3) el desplegament d’una intel·ligència empresarial (BI – Business Intelligence) i (4) la implantació d’un ITSM (IT Service Management).

L’Autoritat Portuària de Castelló ha dut a terme la implantació d’espais virtuals de treball que ofereixen una experiència laboral més eficient, flexible, segura i íntegra a la plantilla que conforma l’organització. Amb aquesta solució l’usuari pot treballar en un entorn segur, allà on es trobe, amb accessibilitat a la informació i a les aplicacions del seu dia a dia, mentre aquestes es custodien de manera centralitzada, segura, íntegra i única dins de la pròpia organització. Els principals avantatges d’aquest projecte són: un alleugeriment del manteniment tècnic de sistemes i aplicacions, una reducció dels riscos cibernètics, una major mobilitat, flexibilitat i conciliació laboral i, a més, és, en si mateix, un pla de contingència davant catàstrofes o pandèmies, com la del coronavirus patida actualment, perquè permet la continuïtat de l’activitat del negoci sense impacte.
Un altre dels ambiciosos projectes de l’Autoritat Portuària de Castelló és la implantació d’una oficina documental digital que permeta realitzar una tramitació íntegrament digital de tots els procediments de l’organització i que regule la producció i gestió de documents digitals en condicions que asseguren la seua integritat, fiabilitat, autenticitat, interoperabilitat (complint amb l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat – ENI) i disponibilitat al llarg de la seua vida útil. L’objectiu d’aquest projecte no és tant, el compliment de la llei, com l’eficiència, agilitat, traçabilitat, seguretat i confiança en la tramitació dels procediments de l’Autoritat Portuària de Castelló.
La intel·ligència de qualsevol organització resideix en el conjunt d’estratègies, dades, aplicacions, tecnologies i arquitectures tècniques enfocats a la creació de coneixement a partir d’ells mitjançant l’anàlisi de les dades existents amb l’objectiu de prendre millors decisions. Per a l’Autoritat Portuària de Castelló, la intel·ligència empresarial va molt més allà de l’obtenció d’unes dades que s’analitzen per a obtindre informació, la qual, al mateix temps, es tracta per a descobrir el coneixement de l’organització. L’Autoritat Portuària de Castelló aposta per un coneixement de qualitat que dirigisca a l’organització cap als objectius estratègics que persegueix. Un coneixement que ajude a crear nous espais de comunicació en l’empresa, que fomente la motivació dels equips, que siga senzill de comprendre, que done una visió als equips de treball del que realment està passant al seu voltant i els empodere a prendre les millors decisions en el moment oportú en el seu dia a dia.
Per a una eficient coordinació dels recursos i projectes TIC així com una òptima gestió del canvi tecnològic que s’està duent a terme dins de l’organització, l’Autoritat Portuària de Castelló ha implantat un ITSM per a la gestió dels serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions que es presten en la APCS. Els recursos tecnològics són part essencial dels processos de negoci, convertint-se en elements d’alt valor el desenvolupament del qual, implantació, administració i ús han de ser òptimament gestionats i controlats per a assegurar la qualitat de la informació i la reducció dels riscos associats a l’entorn digital i cibernètic.

Vull rebre les notes de premsa