Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló va tancar 2019 amb 10 milions de beneficis

30 June 2020

Consejo de Administración junio 2020

El port de Castelló es consolida com el port espanyol més rendible respecte recursos propis

S’adjudica a Cajamar la reestructuració del deute, que suposarà un estalvi de 400.000 euros en aquest exercici.

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat hui per unanimitat els comptes anuals de 2019 que recullen les següents xifres:

Els ingressos van ascendir a 32,64 milions, la qual cosa suposa un descens de tan sols el 0,65% respecte a l’any anterior. És de destacar que aquest descens està molt per davall del 2% experimentat en trànsits i que ha suposat en 2019 la consolidació de moure 20 milions de tones anuals, després d’un 2018 d’un espectacular creixement del 18%.

Les despeses van ascendir a 19,7 milions, la qual cosa suposa un increment del 3,8% respecte a l’any anterior, les principals partides de les quals són: 5,6 milions en despeses de personal, 6 milions en altres despeses d’explotació i 8 milions en amortitzacions.

El resultat d’explotació dona un saldo positiu de 13 milions, la qual cosa sumat al resultat financer negatiu de 3 milions, llança un resultat positiu de l’exercici de 10 milions d’euros (9.942.083,31). Respecte al fons de maniobra és de destacar que en 2019 va aconseguir 55,8 milions, amb un increment del 27% respecte 2018.

Amb aquest resultat positiu PortCastelló es consolida com el port espanyol més rendible respecte recursos propis i encara el futur amb bona salut financera: els beneficis permeten marge per a rebaixar taxes, com es farà en 2021, i, al costat de l’important fons de maniobra, s’assegura el finançament del potent pla d’inversions productives.

D’altra banda, el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat la reestructuració del seu deute, resolent el concurs convocat el 21 de febrer de 2020, el termini del qual va quedar paralitzat per les mesures enfront del COVID-19.

Cajamar ha resultat adjudicatària, entre les sis entitats que es van presentar, oferint unes condicions que suposaran un notable estalvi respecte de les actuals dels préstecs formalitzats en els anys 2009 i 2010, que s’amortitzaran amb la subscripció del nou préstec. Concretament l’estalvi d’interessos de l’exercici en curs serà de 400.000 euros aproximadament. A més, l’operació adjudicada a Cajamar té un període d’amortització de vint anys, en lloc dels deu dels anteriors préstecs, sense comissió d’amortització anticipada, la qual cosa dona major flexibilitat financera a PortCastelló.

Altres acords aprovats:

  1. Atorgar a Flexiport-Alegre S.L.U. concessió administrativa per a l’ocupació d’una superfície de 99,18 metres quadrats en el Moll Chaflán de la zona de servei del port de Castelló per a exercir l’activitat de reparació de maquinària industrial i fabricació de tubs flexibles.
  2. Aprovar els criteris i procediment per a la determinació de les reduccions de la Taxa d’Ocupació previstes en l’article 17 del RDL 15/2020, de 21 d’abril.
  3. Modificar la llicència de servei portuari de remolc atorgada a Remolques del Mediterráneo, S. A. referida a l’exigibilitat de la taxa d’activitat, de manera que se suprimeix el pagament anticipat i es difereix la seua liquidació, sobre la base del Reial decret de mesures urgents per a donar suport a l’economia i l’ús del Govern d’Espanya.
  4. Modificar les resolucions per la qual es creen i regulen la Seu Electrònica i el Registre Electrònic de l’Autoritat Portuària de Castelló.
  5. Donar d’alta en el cens de compradors de peix a Maremosso S.R.L. i Coral Food España S.L., per a exercir l’activitat de comprador majorista de peix.

 

 

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa