Comunicació

Notes de prensa

Les mesures impulsades per OPPE suposaran un estalvi superior a cent milions per a les empreses portuàries

21 April 2020

PortCastelló

Ports de l’Estat ha realitzat una profunda revisió dels ingressos del sistema portuari estatal derivats de l’activitat empresarial marítima a fi d’ajudar el sector a superar la crisi econòmica que comporta la pandèmia del COVID-19. “L’estalvi de costos per a les empreses portuàries de més de cent milions d’euros i la injecció de liquiditat amb els ajornaments de pagament tenen com a objectius evitar la destrucció de teixit logístic i de la seua ocupació, i incrementar la competitivitat dels nostres ports en aquesta difícil conjuntura”, explica el president Toledo.

L’organisme públic que presideix Francisco Toledo ha monitorat diàriament els efectes del virus sobre l’economia mundial i la seua incidència en les activitats portuàries espanyoles, detectant pèrdues d’activitat tant en trànsits de mercaderies com de passatgers, arribant aquestes últimes fins al 95 per cent.

En conseqüència, ha elaborat un document amb mesures de suport econòmic a les empreses del sector marítim que hui s’ha aprovat pel Consell de Ministres del Govern d’Espanya dins del reial decret de mesures urgents complementàries per a donar suport a l’economia i l’ocupació. Aquestes mesures tenen com a objectiu incrementar la competitivitat del sector portuari donant suport a l’economia i l’ocupació del sector i, per tant, del sistema productiu.

Aquestes mesures incidiran positivament sobre les empreses que han d’abonar pagaments a les autoritats portuàries pels trànsits mínims, l’ocupació, l’activitat, el vaixell, els deutes tributaris i les terminals de passatgers, entre altres conceptes. Aquesta proposta constituirà un estalvi per a les empreses, durant el present any, que pot superar els cent milions d’euros.

“Les autoritats portuàries tindran autonomia per a modificar motivadament les taxes arregle al decret llei, reduir els mínims exigibles de trànsits i activitat, i concedir ajornaments”, assenyala Francisco Toledo.

“Pretenem que l’aplicació de les reduccions de taxes siga proporcionada a l’impacte negatiu que patisquen les diferents activitats, de manera que aquesta potent eina que acabem d’aprovar siga el més justa i àgil per als nostres ports”, afirma el president de Ports de l’Estat.

 

L’aposta per l’autonomia de gestió de les autoritats és una mostra de confiança i cerca agilitar la gestió d’aquestes, en eliminar el filtre de Ports de l’Estat, i una millor adaptació a les condicions particulars de cadascuna.

  • MESURES RESPECTE ALS MÍNIMS EXIGITS EN TRÀNSITS O ACTIVITAT

Aquesta mesura es dirigeix a les empreses concessionàries radicades en les zones de servei dels ports. Les Autoritats Portuàries, de conformitat amb les competències atribuïdes pel Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i la Marina Mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2011, de 5 de setembre, podran reduir motivadament els trànsits mínims i el nivell d’activitat mínima exigits per a l’any 2020, evitant així les penalitzacions per incompliment d’aqueixos mínims.

Amb aquestes mesures s’evitaran penalitzacions econòmiques per incompliment d’aqueixos mínims que no és imputable a les empreses sinó conseqüència de la crisi sanitària.

  • MESURES RESPECTE DE LA TAXA D’OCUPACIÓ

Aquesta mesura es complementa amb l’anterior. Va dirigida igualment a les empreses integrants de la comunitat portuària i prestadores moltes d’elles de serveis considerats essencials.

Des d’un punt de vista quantitatiu, aquesta mesura és la que té major repercussió econòmica, podent aconseguir un màxim de 84 milions d’euros corresponent al present any 2020 per al conjunt del sistema portuari. Es diferencien les estacions o terminals de passatgers de la resta, a fi de poder-los ampliar la reducció de la taxa d’ocupació fins d’un 60 per cent, mentre que per a la resta de concessions el màxim serà del 20 per cent, tenint en compte l’enorme impacte que han tingut en els trànsits de passatgers les mesures de restricció de la mobilitat i la suspensió per decret llei de serveis regulars.

 

  • MESURES RESPECTE A LA TAXA DEL VAIXELL

Aquesta mesura va dirigida als armadors i naviliers que concorren en el port i que estan sent seriosament afectats per la crisi del COVID-19. S’eximeix del pagament de la taxa del vaixell a tots aquells vaixells que s’han vist obligats a atracar o fondejar en un port com a conseqüència d’una ordre de l’autoritat competent.

A més, fins i tot no donant-se aquesta ordre, si es vera en la necessitat d’atracar en un port derivant en una estada prolongada se li aplica una reducció en la taxa des del primer dia de la seua atracada que pot arribar al 30 per cent en la primera setmana. Aquest últim cas ocorre en particular amb creuers que han quedat inactius i requereixen un llarg sojorn en algun port fins a tornar a ser operatius. També s’aplica una reducció de la taxa als vaixells que presten serveis portuaris.

Finalment, es contempla l’aplicació d’un 10 per cent de reducció de la quantia bàsica, durant el temps que estiga en vigor l’estat d’alarma, de tots aquells vaixells relacionats amb el transport marítim de curta distància. Quan es tracte de servei marítim regular de passatge o càrrega rodada, aqueixa reducció serà del 50 per cent. Aquesta reducció respon a la necessitat de donar suport i garantir la continuïtat dels serveis de transport marítim que atenen una mobilitat ‘obligada’ en els entorns marítims del litoral espanyol, tant els de caràcter nacional (connexions marítimes Península Illes Canàries/Balears, Ceuta i Melilla i mobilitat interinsular, entre altres) com la resta del transport marítim de curta distància o autopistes de la mar amb tercers països, incloent els fluxos de pas per l’Estret.

 

  • MESURES D’AJORNAMENT DE LES LIQUIDACIONS DE TAXES

 

Les Autoritats portuàries podran concedir ajornaments de pagament de fins a sis mesos en les liquidacions de les taxes portuàries, sense que es reporten per això interessos de demora ni s’exigisquen garanties addicionals.

 

  • TERMINALS DE PASSATGERS

Atés que les reduccions a la taxa d’ocupació que es disposen en el present decret poden arribar al 60 per cent en el cas de les estacions o terminals marítimes, perquè això no produïsca un desequilibri econòmic en autoritats portuàries que depenen en gran manera dels seus fluxos de trànsit de passatgers, s’estableix que el Fons de Compensació Interportuari (FCI) puga compensar a aquelles autoritats portuàries en les condicions citades, ja siga en el present exercici o en l’exercici 2021.

 

 

Vull rebre les notes de premsa