Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló es vincularà amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides en el seu pla estratègic

4 October 2019

Consejo Administración Autoridad Portuaria de Castellón

Francisco Toledo informa el Consell d’Administració de les ajudes europees obtingudes per a la connectivitat ferroviària del port

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Francisco Toledo, ha compartit amb el Consell d’Administració la voluntat que la institució es vincule amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), iniciativa impulsada per les Nacions Unides, en la seua agenda 2030.

El propòsit és que els objectius del pla estratègic de l’entitat que en aquests moments s’estan elaborant es vinculen amb els ODS que persegueixen la igualtat entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible. Així mateix es coordinaran actuacions i informació en matèria de ODS amb Ports de l’Estat, amb les Autoritats Portuàries interessades i amb l’Ajuntament de Castelló, que ha sigut un dels municipis pioners a adherir-se als ODS.

Així mateix, Francisco Toledo ha informat el consell de l’acord del Fons de Compensació Interportuari pel qual s’assignen 400.000€ per a la reparació del moll transversal exterior, i ha agraït el suport de Ports de l’Estat per a aconseguir-lo. Encara així, l’Autoritat Portuària de Castelló és una de les nou que són contribuents netes al Fons en solidaritat amb les dinou autoritats portuàries restants que resulten receptores netes.

Francisco Toledo ha informat també de la consecució d’un cofinançament de Fons Europeus CEF (Mecanisme Connectar Europa) per import de 3,731,235 €, aconseguint el màxim cofinançament permés, destinada a la connexió ferroviària interna de PortCastelló.

El projecte de PortCastelló ha sigut un dels set projectes espanyols seleccionats a nivell europeu, que rebran conjuntament un cofinançament de 26,4 milions, la qual cosa constata la importància d’aquesta connexió ferroviària per a la línia transeuropea de ferrocarril. Així mateix ha agraït el suport de Ports de l’Estat per a la consecució d’aquest cofinançament.

 

El consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló en la seua sessió de hui ha pres a més els següents acords:

  • Aprovar la concessió a NOSTRAVANT S.L.L. per a l’ocupació d’una superfície de 2 m2, situada en el depòsit d’aigua del port, destinada a la instal·lació d’infraestructura d’antenes que oferisquen accés a Internet en la zona de servei del port. El termini de la concessió és de cinc anys i l’import total de les taxes a pagar és de 130,06 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
  • Aprovar la concessió a Fast Freight Spain S.L. per a l’ocupació uns despatxos amb una superfície total de 120,27 m2, situades en l’antic edifici d’usuaris, destinats a oficines administratives de suport a l’activitat principal de la mercantil. El termini de la concessió és de cinc anys i l’import total de les taxes a pagar és de 8.513,55 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
  • Aprovar la concessió a Terminal Marítima del Grau S.L. per a l’ocupació dels despatxos números 1 i 8, amb una superfície total de 146 m2, situats en el nou edifici d’usuaris. El termini de la concessió és de cinc anys i l’import total de les taxes a pagar és de 12.850,04 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
  • Aprovar la concessió a Terminal Marítima del Grau S.L. per a l’ocupació d’una superfície de 1.000 m2, corresponent a part d’un magatzem situat en l’esplanada nord, destinat a emmagatzematge de mercaderies. El termini de la concessió és de deu anys i l’import total de les taxes a pagar és de 15.792,58 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
  • Aprovar la modificació substancial, per ampliació d’una superfície de 10.870 m2, de la concessió atorgada a Gimeno Servicios Portuaris S. a. per a l’ocupació d’una parcel·la confrontant de 9.900 m2, situada en l’esplanada nord i destinada a l’emmagatzematge de granels sòlids. El termini de vigència de la concessió finalitzarà l’1 de febrer de 2031 i l’import total de les taxes a pagar, pels 20.770 m2, resultants, és de 92.548,65 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
  • Aprovar el canvi de titularitat de la concessió atorgada a Ponsfer S.L. per a l’ocupació d’una superfície en la zona nord destinada a la reparació i depòsit de contenidors així com mercaderia general i emmagatzematge de granels sòlids, a favor de Terminal Marítima del Grau S.L. Així mateix, el Consell d’Administració ha acordat arxivar l’expedient de caducitat de l’esmentada concessió atorgada a Ponsfer S.L., per la desaparició de la causa d’aquest.
  • Autoritzar la novació d’hipoteca sobre els drets de la concessió atorgada a Elit Cements, S.L. en la dàrsena sud i l’autorització per a una línia de finançament a curt termini amb límit de 3 milions d’euros.
  • Aprovar el desistiment de la concessió adjudicada a Guillermo Arnal Jericó per a l’ocupació i explotació del local núm. 7 situat en la plaça del mar, i adjudicar-lo a Viorica Vintilescu, següent licitadora a Guillermo Arnal Jericó que manté la seua oferta en la resolució del concurs.
  • Aprovar la política i la normativa de seguretat de l’esquema nacional de seguretat (ENS) de l’Autoritat Portuària de Castelló.

La política aprovada concep la seguretat de la informació com a procés integral que depén de tots i cadascun dels elements humans, tècnics, materials i organitzatius que intervenen en el seu tractament. Per a garantir els nivells de prevenció, detecció, resposta i recuperació adequats, s’estableix l’organització de seguretat en tres nivells i es defineixen les seues funcions: el nivell 1, amb un comité de gestió i coordinació de la seguretat de la informació, la persona responsable de la informació i la responsable del servei; el nivell 2, amb la persona responsable de la seguretat de la informació; i el nivell 3, amb la persones responsables dels sistemes d’informació. Així mateix s’estableix quan es realitzaran anàlisi de riscos i les obligacions del personal en aquesta política.

La normativa de seguretat estableix les normes generals i específiques, entre altres coses, sobre equips informàtics, emmagatzematge d’informació, memòries USB, còpies de seguretat, esborrany i eliminació de suports informàtics, ús d’impressores, de fotocopiadores i de faxos en xarxa, digitalització de documents, condicions d’accés als sistemes, la confidencialitat i tractament de la informació, ús del correu electrònic i accés a Internet i a altres eines.

  • Aprovar la delegació de competències del Consell d’Administració, per a resoldre els recursos de reposició per infracció lleu interposats contra resolucions d’expedients sancionadors, en la persona que ostente la presidència de l’Autoritat Portuària.

 

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa