Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló aprova els seus comptes anuals de 2018 que el situen com el tercer port més rendible del país

21 June 2019

Consejo de administración

PortCastelló aprova un procediment sancionador amb 92 tipus d’infraccions amb imports entre 100€ i 500€

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló, reunit en la sessió de hui, ha aprovat els comptes anuals de 2018, amb un import net de la xifra de negoci de 31.334.907 €, la qual cosa suposa un increment d’ingressos del 9% respecte a l’any anterior, malgrat la rebaixa de taxes. Les despeses d’explotació han ascendit a 10.955.641 €, la qual cosa suposa un increment del 8% respecte 2017.

Com a conseqüència que els ingressos han augmentat en 2.600.189 € mentre que les despeses d’explotació han augmentat en menor mesura, en 807.105,35 €, el resultat d’explotació millora en un 10,7%, ascendint a 13.896.904 €.

El resultat financer ha sigut de -3.017.396 €, la qual cosa millora un 0,1% respecte a 2017. El resultat de l’exercici, suma dels resultats d’explotació i financer, ha superat per primera vegada els deu milions d’euros, ascendint a 10.879.508 €, la qual cosa suposa un 14,1% més que l’any anterior.

Altres tres magnituds derivades dels comptes anuals i que constaten la solidesa econòmica de l’Autoritat Portuària són un EBITDA de 19.590.651 €, un cash-flow de 17.977.732 € i un fons de maniobra de 44.038.000 €, un 55% major que en 2017.

El resultat de l’exercici de 2018 situa al port de Castelló com el tercer més rendible del país i com el primer en resultats d’explotació respecte a ingressos, en el que és una mesura de l’eficiència de gestió.

El consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló en la seua sessió de hui ha pres a més els següents acords:

 

  • Aprovar la pròrroga anual prevista en el contracte de serveis subscrit entre SASEMAR i l’Autoritat Portuària de Castelló.
  • Aprovar la concessió a Bucemar S.L. per a l’ocupació dels magatzems números 5 i 6, amb una superfície total de 116,77 m2, situats en la zona nord del port, destinats al magatzematge d’equips i maquinària necessària per a activitats subaqüàtiques professionals. El termini de la concessió és de cinc anys i l’import total de les taxes a pagar és de 761,41 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
  • Aprovar la concessió a Ibertic Solucions S.L. per a l’ocupació d’una superfície total d’1 m2, situada en el depòsit d’aigua del port, destinada a instal·lar unes antenes per a donar servei WIFI/WIMAX. El termini de la concessió és de cinc anys i l’import total de les taxes a pagar és de 149,03 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
  • Autoritzar la cessió d’ús total a Italian Brokers S.L. per part de Port Navega S.L. de la concessió per a l’explotació d’una terrassa bar lounge, de 787,80 m2, situada en la plaça del mar. El termini té com a data de finalització el 30 de setembre de 2021 i l’import total de les taxes a pagar és de 12.035,04 € a l’any, actualitzable anualment d’acord amb el legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
  • Aprovar el procediment sancionador aplicable en la zona de servei del port de Castelló. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus en els següents àmbits: ús del port i les seues instal·lacions; activitats subjectes a prèvia autorització, concessió o prestades mitjançant llicència; seguretat marítima; ordenació del trànsit marítim; contaminació del medi marí; prestació de serveis portuaris i abandonament de vehicles. S’han tipificat un total de 92 conductes sancionables en els diferents àmbits amb sancions per imports que van des dels 100€ fins als 500€. En 19 casos dels identificats l’import de la sanció es fixarà atenent la proporcionalitat de les conseqüències que la infracció tinga sobre l’Autoritat Portuària o sobre tercers.

A les sancions se’ls aplicarà una reducció del 40% del seu import sempre que s’abone en període voluntari i es desistisca o renuncie a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. La reincidència en la comissió d’infraccions comportarà un increment de l’import de la sanció del 20% en la primera reincidència, del 30% en la segona i del 50% en la tercera o posteriors.

 

  • Aprovar delegació de competències del Consell d’Administració en la persona que ostente la presidència i en personal directiu de l’Autoritat Portuària. En la presidència es deleguen 7 competències en matèria administrativa, 7 competències en matèria de domini públic, 3 competències en matèria econòmica i pressupostària, 5 competències en matèria d’explotació portuària, i 3 competències en matèria d’organització i laboral. En les persones que ostenten la direcció, la prefectura d’àrea d’explotació i la prefectura de departament economicofinancer es delega una competència en matèria d’explotació portuària, una competència en matèria de domini públic i una competència en matèria econòmica i pressupostària, respectivament.

 

En cadascuna de les sessions del Consell d’Administració rendirà comptes de les resolucions que, en l’exercici de les competències delegades pel Consell, hagen sigut adoptades des de la celebració de la sessió anterior.

  • Aprovar el plec de condicions particulars per a la prestació de servei comercial de consignació de vaixells en el port de Castelló en desenvolupament de l’article 9 del Reial decret 131/2019, de 8 de març, pel qual es desenvolupa l’obligació de consignació de vaixells. En el plec aprovat es defineix la figura, funcions, obligacions i responsabilitats de l’agent consignatari de vaixells; es defineixen els requisits d’accés, causes d’extinció i el procés de resolució de les sol·licituds; s’estableix un termini de vigència les autoritzacions de 5 anys; s’exigeix una garantia a depositar de 30.000€ i una cobertura de riscos i responsabilitats de 300.000€.

 

Aquestes normes entraran en vigor una vegada hagen sigut publicades en    el Boletín Oficial del Estado i les empreses que actualment presten el servei de consignació disposaran d’un termini de sis mesos per a adaptar-se a les noves condicions establides en el plec de condicions aprovat.

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa