Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló aprova els premis Faro PortCastelló

11 March 2019

El consell d’administració aprova un conveni de bones pràctiques ambientals en Portsur

El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat en la seua sessió de hui les propostes dels jurats tècnics de concessió dels IV Premis Faro PortCastelló en les seues diferents modalitats, i que són:

 

-Faro PortCastelló a la trajectòria Empresarial a Successors de Sebastián Roca

-Faro PortCastelló a la Iniciativa Empresarial a Portsur Castelló

-Faro PortCastelló a la Innovació a Mercadona

-Faro PortCastelló a la Igualtat a WISTA Spain

-Faro PortCastelló a la Seguretat Laboral a B.P. Oil Refineria de Castelló

-Faro PortCastelló a la Protecció Ambiental , ex aequo, a Terminal Marítima del Grau i a Noatum Terminal de Castelló

-Faro PortCastelló a la Cultura a Col.lectius per la Cultura al Grau

-Faro PortCastelló al Compromís Social a Stella Maris Castelló

-Faro PortCastelló de Comunicació a Levante-EMV

 

Cal ressaltar que després de l’èxit de les edicions anteriors, en la d’enguany s’han incorporat dues noves modalitats: igualtat i cultura. El lliurament dels premis es realitzarà el mes vinent d’abril en un acte amb motiu de la commemoració de l’aniversari del port de Castelló. Enguany se celebrarà el 12 d’abril.

El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de Castelló en la seua sessió de hui ha pres a més els següents acords:

 

  • Aprovar una pròrroga de 10 anys del termini de la concessió atorgada el 25 de gener de 2001 a Gimeno Servicios Portuaris S. a. per a l’ocupació d’una parcel·la de 9.900 m2 en l’esplanada nord en la qual va construir una nau magatzem per a granels. La pròrroga s’acorda transcorregut el preceptiu termini d’informació pública i després d’haver superat una tercera part del termini concessional i haver realitzat una inversió, no prevista inicialment, en obres, instal·lacions i equipament, que ascendeix a 291.978€, la qual cosa suposa un 57,22% de la inversió inicial, superior al mínim del 20% legalment establit. El termini de venciment de la concessió serà l’1 de febrer de 2031 i l’import total de les taxes a pagar és de 44.115,83 euros a l’any, actualitzable anualment d’acord al legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
  • Aprovar una pròrroga de 14 anys del termini de la concessió atorgada el 20 de gener de 2000 a Bulk Càrrec Logistics S. a. per a l’ocupació d’una parcel·la de 47.000 m2, en l’esplanada nord, per a l’explotació d’una nau per a emmagatzematge de granels sòlids. La pròrroga s’acorda transcorregut el preceptiu termini d’informació pública i després d’haver superat una tercera part del termini concessional i haver realitzat una inversió, no prevista inicialment, d’ampliació de les instal·lacions d’emmagatzematge de granels sòlids, que ascendeix a 1.388.286,27 €, la qual cosa suposa un 28,82% de la inversió inicial, superior al mínim del 20% legalment establit. El termini de venciment de la concessió serà el 28 de gener de 2042 i l’import total de les taxes a pagar és de 319.106,98 euros a l’any, actualitzable anualment d’acord al legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
  • Aprovar la concessió a Gimeno Servicios Portuaris S. a. per a l’ocupació del despatx número 3 de l’edifici d’usuaris, amb una superfície de 27 m2, destinat a oficines administratives. El termini de la concessió serà 5 anys i l’import total de les taxes a pagar és de 3.045,79 euros a l’any, actualitzable anualment d’acord al legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
  • Aprovar la concessió a Portogrande Trading S.L. per a l’ocupació del despatx número 2 de l’antic edifici de l’autoritat portuària, amb una superfície de 110,65 m2, destinat a oficines administratives. El termini de la concessió serà 5 anys i l’import total de les taxes a pagar és de 7.709,04 euros a l’any, actualitzable anualment d’acord al legalment establit, al qual se sumarà l’import de l’IVA vigent a cada moment.
  • Delegar en el President de l’Autoritat Portuària la competència per a atorgar autoritzacions de prestació de serveis comercials en el port de Castelló que no excedisquen el termini màxim de vigència de tres mesos, donant compte al consell d’administració de les autoritzacions que atorgue en virtut d’aquesta delegació.
  • Aprovar el conveni de bones pràctiques ambientals entre l’Autoritat Portuària de Castelló i Portsur Castelló S.A. pel qual la mercantil es compromet a estar inscrita en el registre del sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) o tindre implantat un sistema de gestió ambiental basat en UNE-EN-ISO-14001 certificat per una entitat acreditada a aquest efecte per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC). El conveni contempla un conjunt de condicions tècniques i operatives el compliment de les quals pot ser verificat mitjançant un sistema de gestió mediambiental, basat en les guies de bones pràctiques ambientals aprovades per Ports de l’Estat, l’abast del qual comprén la totalitat dels trànsits manipulats. També contempla la necessitat d’acordar amb l’Autoritat Portuària programes anuals amb la finalitat de millorar l’eficiència ambiental dels mitjans materials utilitzats en el desenvolupament de l’activitat, en les tasques de manteniment i neteja i en el control d’incidències ambientals. Amb caràcter anual la mercantil realitzarà una auditoria externa dels seus sistemes de gestió ambiental i del compliment dels requisits establits en la guia de bones pràctiques i elaborarà una memòria ambiental sintètica. Una vegada verificat per l’Autoritat Portuària el compliment anual de l’acordat en el conveni s’aplicarà un 15% de bonificació, amb caràcter general, a la taxa d’activitat i un 20% a la part de la quota de la taxa corresponent a trànsit manipulat de granels sòlids.

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa