Comunicació

Notes de prensa

PortCastelló remodela el seu organigrama per a preparar-lo als futurs reptes

24 May 2018
Consejo de Administración PortCastelló

24-05-2018

S’aprova la ampliació de termini en 8 anys de la concessió de Bulk Cargo Logistics SA amb una inversió compromesa de 4.356.228 euros

Després d’una anàlisi externa, realitzada pel Grupo Castilla, de l’estructura de recursos humans de l’Autoritat Portuària de Castelló i dels seus processos, el Consell d’Administració, a proposta del seu President, ha aprovat un nou organigrama que té com a objectius tindre una estructura organitzativa eficaç, productiva, orientada al client i que garantisca la sostenibilitat i alinear la configuració orgànica i els recursos humans per a cobrir les necessitats dels clients, prestar serveis amb valor afegit, per a assegurar el posicionament competitiu del port.

El nou organigrama de l’Autoritat Portuària fixa un organigrama horitzó per a planificar la seua evolució i definix com a àmbits propis de presidència: Comunicació, Relacions institucionals, Planificació estratègica i màrqueting i Control i Auditoria interna. L’àmbit de Gestió, depenent de la Direcció, passa de tenir dos àrees a tres: infraestructures, explotació i gestió. Infraestructures constarà d’un departament (Conservació i projectes), Explotació de dos departaments (operacions portuàries i domini públic) i Gestió de quatre (Econòmic-financer, Recursos humans, Assessoria jurídica i Sostenibilitat).

D’aquesta forma es separen les àrees pròpies de presidència de les de gestió i en aquesta es separa l’àrea que explota el negoci, amb els dos àmbits que aporten els ingressos (operacions portuàries i domini públic), la qual dissenya i manté les infraestructures sobre les quals es desenvolupa el negoci i que aporta els recursos humans, econòmics, jurídics, tecnològics i de sostenibilitat precisos.

Com a altres novetats, senyals marítimes passarà al departament de conservació, s’unifica la policia portuària sota una direcció de seguretat operativa, s’integrarà a l’equip directiu la persona que serà responsable de sistemes d’informació i la unitat d’infraestructures passa a l’àrea d’operativa per a encarregar-se de la intermodalitat.

El departament de sostenibilitat, de nova creació, portarà els àmbits de responsabilitat social, prevenció de riscos laborals, qualitat, medi ambient, seguretat industrial i tecnologies de la informació i les comunicacions.

Després de l’aprovació del nou organigrama es procedirà en les pròximes setmanes al canvi de responsabilitat de quatres de les set persones que ostenten les direccions de departament. En concret Tico Rius dirigirà el departament de Recursos Humans, Maria José Rubio s’encarregarà del departament de Sostenibilitat, Marta Barragán estarà al capdavant del de Conservació i Projectes i Adolfo Noguero portarà el de Planificació estratègica i Màrqueting. Es mantenen Isabel Campesino al capdavant d’Operacions Portuàries, Tatiana Monfort a Domini Públic i Maritina Vidal al departament Econòmic-financer.

Així mateix, el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha pres en la seua reunió d’avui els següents acords:

-L’atorgament a Gasolineras Vicent S.A. d’una concessió per a l’ocupació i explotació d’una superfície de 780m2 , destinada a aparcament i llavador de vehicles, ubicada a l’Avinguda Ferrandis Salvador. El termini de la concessió és de cinc anys i les taxes anuals a pagar 4.459,41€ més IVA.

-La selecció de sol·licitud de concessió presentada per Lagoa Materias Primas SL per a l’ocupació i explotació d’una superfície de 10.000 m2 ubicada a la dàrsena sud i destinada a l’emmagatzematge i mescla de matèries primeres ceràmiques.

-La selecció de sol·licitud de concessió presentada per United Minerals Spain SL per a l’ocupació i explotació d’una superfície de 33.233 m2 ubicada a la dàrsena sud i destinada a l’emmagatzematge i tractament de matèries primeres ceràmiques.

-La selecció de sol·licitud de concessió presentada per Fast Freight Spain SL per a l’ocupació d’una superfície de 120,27 m2 ubicada a la planta baixa de l’antic edifici de l’Autoritat Portuària i destinada a oficines.

-La selecció de sol·licitud de concessió presentada per PortSur Castelló SA per a l’ocupació d’un magatzem tancat de 4.500 m2 ubicat a la zona nord i destinat a emmagatzematge de mercaderia pròpia de la mercantil.

-L’ampliació de termini de 8 anys a la concessió atorgada a Bulk Cargo Logistics SA per a l’ocupació d’una superfície de 47.000 m2 i la construcció i explotació de naus tancades a la zona nord, destinades a l’emmagatzematge de granels sòlids. L’ampliació de termini es fa fins al 28 de gener de 2028 i comporta una inversió compromesa de 4.356.228€.

-Autoritzar els mitjans mecànics adscrits a la concessió de Terminal Polivalent de Castelló SAU per a l’explotació de la terminal B destinada a manipulació de mercaderia general ubicada a la zona nord. Els mitjans mecànics adscrits són: 3 grues portacontenidors STS, 4 grues pòrtic, 2 reach stacker, 7 tractores 4×2, 9 plataformes i cinc elevadores de forquetes. El valor actualitzat d’aquests mitjans és de 19.446.896€.

-Adjudicar en règim de concessió administrativa a David de Zamora Francisco el concurs per a l’ocupació i explotació del local 6, amb superfície edificada de 49m2 i superfície de terrasses de 169m2, ubicat a la Plaça del Mar, destinat a restauració. La concessió s’atorga per un termini de set anys i les taxes anuals a pagar ascendixen a 19.114,07€.

Vull rebre les notes de premsa