Comunicació

Notes de prensa

Les inversions de l’Autoritat Portuària de Castelló augmentaran un 21% en 2019 i ascendiran a 20,3 milions

20 December 2018

El pressupost ordinari de PortCastelló serà de 28,9 milions, amb rebaixa de taxes

Noatum resulta adjudicatària del tram II del moll de la Ceràmica, amb una inversió de 26 milions i modernització de l’operativa

Portsur construirà un nou moll de 200 metres amb una inversió  d’11.626.000 euros

 

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha ratificat hui el pla d’empresa de PortCastelló per a 2019 que contempla un pressupost d’ingressos de 28.904.000 euros i de despeses d’explotació de        21.396.000 euros.

Així mateix, el pressupost d’inversions ascendirà a 20.358.000 euros, un 21% més que en 2018, destinat a infraestructures productives que generaran llocs de treballs i oportunitats, com ara la construcció d’un nou moll de granels líquids, la connexió ferroviària entre dàrsenes i urbanització de la dàrsena sud.

El pla d’empresa planteja les rebaixes d’un 10% de la taxa de la mercaderia i d’un 5% de la taxa de buc, i bonificacions de taxes a diversos trànsits estratègics que entraran en vigor amb l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat o de les oportunes disposicions legals.

El Consell d’Administració ha pres a més els següents acords:

  • Nomenar a Ana Ulloa Piñeiro, directora de l’Autoritat Portuària de Castelló i vocal del patronat de la Fundació PortCastelló en representació de l’Autoritat Portuària.

 

  • Aprovar l’adjudicació a Noatum Terminal Castelló S.A. del concurs per a la construcció i explotació, en règim de concessió, d’una terminal de granels sòlids situada en el tram II del moll de la Ceràmica.

Noatum compromet 26.213.403 euros d’inversió en maquinària i instal·lacions (i.v.a. no inclòs). Construirà una nau en el moll totalment tancada per a l’operativa de la terminal, que es realitzarà amb mecanitzat continu fins a la nau, i instal·larà bàscules, rentarodes, tremuges ecològiques i para-bandes al seu voltant. Completa les mesures de protecció ambiental amb l’ús de nebulitzadors d’aigua. L’oferta planteja imports addicionals a les taxes d’ocupació i d’activitat per import de 71.820 euros en els 35 anys de la concessió, amb el que el total de les taxes a pagar ascendirà a 15.982.066,86 euros.

A més Noatum planteja inversió en tres millores d’infraestructures: trasllat del far, augment del calat del moll de 12 a 14 metres i construcció d’una segona nau en la zona posterior del moll de la Ceràmica connectada amb la del moll. Noatum planteja treballar 24 hores al dia, tots els dies de l’any, amb un personal fix compromés de 20 persones.

D’aquesta forma Noatum, responent als ítems establerts per l’Autoritat Portuària en els plecs del concurs, planteja diverses novetats en l’operativa de granels sòlids que permetran guanyar en eficiència, efectivitat, sostenibilitat i protecció ambiental.

 

  • Seleccionar la sol·licitud d’Integral Shipping Company S.L. de concessió d’una superfície de 10.070,43 m2 , en la zona nord del port, destinada a emmagatzematge i operacions connexes de càrrega de projectes i d’equips eòlics i de mercaderia general, i construcció en la mateixa d’una esplanada pavimentada amb una inversió de  360.681,94 €.

 

  • Acordar la modificació substancial per ampliació de 16.548 m2 de la concessió atorgada a Portsur Castelló S.A. destinada a la construcció i explotació d’una terminal de granels sòlids en la dàrsena sud. L’ampliació de la terminal inclou l’ampliació de 200 metres de moll amb un pressupost d’11.626.000 euros i l’habilitació d’una esplanada d’aproximadament 200 per 90 metres. La finalització del termini de la concessió ampliada es correspon amb el de la concessió original el venciment del qual és el 7 d’agost de 2055. L’import total de les taxes anuals a pagar serà de 730.649,78 euros, més i.v.a., actualitzable anualment conforme a la legislació vigent.

 

  • Aprovar la formalització d’una addenda al contracte de finançament subsidiari entre l’Organisme Públic Ports de l’Estat i l’Autoritat Portuària de Castelló, en el marc del contracte de finançament amb el Banc Europeu d’Inversions, per import de 3.000.000 euros.

 

  • Actualitzar, sense increment respecte a 2018, les tarifes per serveis comercials, eliminant la tarifa de reprografia.

 

  • Modificar el reglament de distincions honorífiques de l’Autoritat Portuària de Castelló afegint dos nous premis Faro PortCastelló en els àmbits de la igualtat i de la cultura.

 

  • Nomenar com a nou secretari del Consell d’Administració a Ramón Balaguer Mellado. Ramón Balaguer és llicenciat en Dret per l’UJI, màster en Dret i Gestió del Transport per l’UJI, i màster en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa per la UNED i l’UJI respectivament. Treballa en l’Autoritat Portuària de Castelló des de 2001, és cap de divisió de Relacions Institucionals i ha sigut col·laborador del secretari del consell des de 2005 fins hui. El Consell ha felicitat el secretari sortint, Sr. Manuel Breva Ferrer, pel magnífic treball realitzat en relació amb el port des del seu nomenament com a advocat de l’Estat fa ja més de 50 anys.
Vull rebre les notes de premsa