Comunicació

Notes de prensa

L´Autoritat Portuària aprova els seus comptes anuals amb un increment de beneficis del 52%

27 June 2018

La Autoridad Portuaria de Castellón aprueba sus cuentas anuales con unos beneficios del 52%

Els resultats permeten rebaixar el pròxim any un 10% la taxa de mercaderia i un 5% la taxa de vaixell

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha aprovat els comptes anuals de 2017, que suposen un resultat de l’exercici de 9.537.332,09 euros, un 52% superior al del passat any. Aquest bon resultat, que situa PortCastelló com el quart més rendible del país, és conseqüència de la millora del resultat d’explotació en un 23,9%, a l’assolir els 12.558.472 euros, i de la millora del resultat financer en un 28%, a l’assolir -3.031.139,91 euros.

Aquestes millores en els resultats són fruit d’un increment d’ingressos i una baixada de despeses. En concret l’import net de la xifra de negocis ha crescut respecte a 2016 un 9,5%, i ha assolit 28.734.718,72 euros, mentre que les despeses de personal han baixat un 1,15%, i s’han situat en 4.957.194,69 euros, les despeses financeres han baixat un 1%,al situar-se en 1.716.588,96 euros, i altres despeses d’explotació han augmentat només en un 0,3%, al situar-se en 5.191.341,18 euros.

D’altra banda cal destacar que l’EBITDA ha assolit els 19.279.000 euros, la qual cosa denota un bon estat financer.

El president de l’Autoritat Portuària de Castelló ha assenyalat que aquestos resultats permetran guanyar competitivitat a PortCastelló per una doble via. “Per una part amb l’ambiciós pla d’inversions productives aprovat i per una altra amb la rebaixa de taxes, que per a 2018 es plantejarà en un 10% la taxa de mercaderia i un 5% la taxa de vaixell”.

El consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló en la seua sessió d’avui a més a més ha pres els següents acords:

Atorgar la concessió administrativa per termini de set anys per a l’ocupació i explotació del local 6, ubicat a la Plaça de la Mar, destinat a restauració i amb una superfície de 49m2 de local tancat, amb una terrassa fixa descoberta de 59m2 i una terrassa temporal de 110m2. L’import anual de les taxes a pagar per la concessió és de 22.614,07 euros.

Aprovar el canvi de titularitat de la concessió administrativa atorgada a Iberdrola Generación S.A.U. per a l’ocupació d’una superfície destinada a la presa de descàrrega del circuit de refrigeració de la central de cicle combinat, a favor d’Iberdrola Generació Tèrmica S.L.

Aprovar la pròrroga anual prevista al contracte de serveis subscrit entre la Societat de Salvament i Seguretat Marítima, SASEMAR, i l’Autoritat Portuària de Castelló per al servei general d’ordenació, coordinació i control de tràfic marítim i de tasques de coordinació i actuació d’emergència per contaminació marina accidental a PortCastelló.

Atorgar a CONSULMAR S.L.U. la renovació, per termini de sis anys, de la llicència per a la prestació del servei d’amarratge i desamarratge de vaixells a PortCastelló.

Autoritzar la prestació per termini de tres anys del servei comercial de aprovisionament de vaixells mercants a PortCastelló a Suministros Vigil Marítimos S.L.

 

 

Vull rebre les notes de premsa