Comunicació

Notes de prensa

Ana Ulloa és triada per unanimitat Directora General de PortCastelló

28 September 2018

El tram I del moll de la Ceràmica s’adjudica a TMG amb inversió de 9,9 milions i modernització de l’operativa

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Castelló ha acordat per unanimitat en la seua reunió d’avui el nomenament d’Ana Ulloa Piñeiro com a Directora General de PortCastelló, després de la renúncia, feta pública al juliol, de l’actual titular Roberto Arzo Cubero per a incorporar-se a una empresa privada en l’àmbit de les renovables.

Ana Ulloa és Enginyera de Camins, Canals i Ports per la Universitat de la Corunya, Master en Gestió d’infraestructures, equipaments i serveis per la Universitat Politècnica de Madrid, ha cursat el Programa de Desenvolupament de Directius del IESE Business School i ha estudiat en l’École Nationale dónes Ponts et Chaussées de París.

Ana Ulloa té una àmplia experiència professional en el core business d’un port: ha exercit la direcció de domini públic i la d’explotació en l’Autoritat Portuària de Vilagarcía de Arousa, la direcció d’explotació en l’Autoritat Portuària de Bilbao, i actualment la direcció d’àrea d’explotació en l’Autoritat Portuària de Vigo, de la qual depenen operacions portuàries, explotació, seguretat i protecció i la gestió comercial. A més ha intervingut en la redacció de diversos projectes i execucions d’obres portuàries, en les redaccions del pla estratègic i del pla especial de l’Autoritat Portuària de Vilagarcía de Arousa, en els plans d’empresa anuals i en el desenvolupament de les terminals intermodals dels ports de Bilbao, Vigo i Vilagarcía.

La nova directora de PortCastelló, que s’incorporarà el 15 d’octubre, ha impartit diversos cursos i conferències, va obtenir el premi Modesto Vigueras 2009, convocat anualment per l’Associació Tècnica de Ports i Costes, i parla Castellà, Gallec, Francès i Anglès.

Ana Ulloa es converteix així en la primera Directora d’un port d’interès general de la Comunitat Valenciana.

 

El Consell d’Administració ha pres a més els següents acords:

 

1) Atorgar a United Minerals S.L. la concessió per a l’ocupació d’una parcel·la de 33.000 m2 en la zona sud destinada a emmagatzematge i tractament de granels sòlids que compta amb superfície pavimentada, tancament perimetral, quatre box d’emmagatzematge coberts, rampa, tremuges i cintes transportadores, dues bàscules per a pesatge de camions i edifici de control. La concessió s’atorga per termini de vint anys i l’import anual de taxes en 2018 serà de 422.726,69 euros més el corresponent I.V.A., import actualitzable anualment com legalment corresponga.

 

2) Atorgar a Portsur Castelló S.A. la concessió per a l’ocupació d’un magatzem tancat, d’estructura metàl·lica i façanes de panells prefabricats de formigó, amb superfície de 4.500 m2, situat en la zona nord i destinat a emmagatzematge de mercaderia pròpia de la mercantil. La concessió s’atorga per un termini de cinc anys i l’import anual de taxes en 2018 serà de 37.890,38 euros més el corresponent I.V.A., import actualitzable anualment com legalment corresponga.

 

3) Aprovar la modificació substancial per ampliació de termini de 10 anys de la concessió atorgada a Gasolineres Vicent S.A. per a la construcció i explotació d’un àrea integral de serveis destinada al transport terrestre situada en la zona nord. La modificació s’aprova transcorreguts 19 dels 20 anys inicials i després de comprovar que les inversions no previstes inicialment, l’import actualitzat de les quals ascendeix a 261.261 euros, suposen un 68,7% de la inversió inicial i per tant superior al mínim del 20% legalment establit. L’import anual de taxes en 2018 serà de 30.463,20 euros més el corresponent I.V.A., import actualitzable anualment com legalment corresponga.

4) Aprovar la modificació substancial per ampliació de termini de 10 anys de la concessió atorgada a Gimeno Serveis Portuaris S.A. per a l’ocupació d’una superfície de 4.500 m2 situada en la zona nord i per a la construcció en ella d’una nau destinada a emmagatzematge de mercaderia pròpia de la mercantil. La modificació s’aprova transcorreguts 19 anys i vuit mesos dels 20 anys inicials i després de comprovar que les inversions no previstes inicialment, l’import actualitzat de les quals ascendeix a 229.860 euros, suposen un 38,2% de la inversió inicial i per tant superior al mínim del 20% legalment establit. L’import anual de taxes en 2018 serà de 18.638,10 euros més el corresponent I.V.A., import actualitzable anualment com legalment corresponga.

 

5) Aprovar l’adjudicació a Guillermo Arnal Jericó del concurs per a l’ocupació i explotació, en règim de concessió, del local nº 7, de 108 m2, situat en la plaça del mar i destinat a restauració. El termini de la concessió és de 10 anys i l’import anual de les taxes en 2018 serà de 20.098,07 euros més el corresponent I.V.A., import actualitzable anualment com legalment corresponga.

 

6) Aprovar l’adjudicació a Terminal Marítima del Grau S.L. (TMG) del concurs per a la construcció i explotació, en règim de concessió, d’una terminal de granels sòlids situada en el tram I del moll de la ceràmica. TMG compromet 7.175.848 euros d’inversió en maquinària i instal·lacions. Construirà dues naus semitancades (només obertes a cara del cantil) per a l’operativa de la terminal, que es realitzarà amb cinta carenada i mecanitzat continu fins a una de les naus, i instal·larà dues bàscules i rentarodes. Completa les mesures de protecció ambiental amb l’ús de nebulitzadors d’aigua i aspersors a l’interior de les naus. L’oferta planteja imports addicionals a les taxes d’ocupació i d’activitat per import de 2.712.917,91 euros en els 35 anys de la concessió, amb el que el total de les taxes a pagar ascendirà a 18.499.033,29 euros. A més TMG planteja inversió en millora d’infraestructures per un import de 2.377.873,96 euros consistent en la prolongació del moll de la ceràmica en 102,4 metres així com creació d’una superfície annexa de 8.460 m2. TMG planteja treballar 24 hores al dia, tots els dies de l’any, amb un personal fix compromès de 20 persones. D’aquesta forma TMG, responent als ítems establits per l’Autoritat Portuària en els plecs del concurs, planteja diverses novetats en l’operativa de granels sòlids que permetran guanyar en eficiència, efectivitat, sostenibilitat i protecció ambiental.

 

7) Aprovar els plecs per al concurs de concessió del tram II del moll de la ceràmica destinat a construcció i explotació d’una terminal de granels sòlids. L’àrea a concesionar és de 16.425 m2, amb 210 metres de línia d’atracada. En aquesta superfície el concessionari durà a terme, pel seu compte i risc, la construcció de totes les obres associades al procediment de manipulació de granels plantejats en la seua proposta, inclosos els mitjans mecànics (grues, tremuges, accessoris, etc.) necessaris per a la correcta explotació de la terminal. En els plecs s’exigeixen equips de càrrega/descarrega de bucs d’alt rendiment, la qual cosa millorarà la competitivitat del port, i també mitjans de protecció ambiental entre els quals cal destacar: instal·lacions tancades, total o parcialment, per a emmagatzematge de granel i transport horitzontal fins a/des de magatzem en funció de les seues previsions, i equip de reg per a l’emmagatzematge a la intempèrie que justifique la no emissió de partícules. L’adjudicatari ve obligat a manipular anualment en la Terminal un mínim d’1.000.000 de tones de granel sòlid a partir del primer any natural de la posada en servei, i el termini de la concessió no podrà excedir de 35 anys.

 

8) Atorgar a BP Oil S.A. llicència per a la prestació del servei de recollida de desfets sòlids i de recepció de desfets líquids generats per bucs, sent renovació de la llicència atorgada a l’octubre de 2012.

 

 

 

Vull rebre les notes de premsa