Autoritat Portuària

Planificació portuària

Planificació portuària

El Pla Director d’Infraestructures de PortCastelló va ser ratificat pel Consell Rector de Ports de l´Estat en la sessió 144 de 18 de juliol de 2006, segons el que disposa l’article 36.3 de la Llei 48/2003 de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d’interès general.

El document recull la planificació física i operativa del Port de Castelló, programant el creixement i desplegament d’infraestructures en set fases fins a l’any 2027. Com a obra més important i emblemàtica fins al moment, en el Pla Director està prevista la construcció de la nova Dàrsena Sud, mitjançant un contradic amb dues alineacions diferents i la prolongació del dic exterior del Nord, una cosa que ja és una realitat des de 2009.

planificación director

En l’actualitat ja s’han superat les tres primeres fases pel que fa a execució d’obres, conformant el citat recinte del Sud mitjançant el contradic amb les seues dos alineacions. Les últimes obres executades han sigut la prolongació del dic Est i del dragatge del canal d’entrada a la Dàrsena Sud, totalment finalitzades en l’actualitat.

plan director 2

En virtut de la Resolució de 11 de gener de 2005, del Conseller de Territori i Habitatge, s’aprova definitivament la Modificació del Pla Especial del Port de Castelló. L’objecte d’aquest document és constituir el Pla Especial d’ordenació de la zona de servei del port dependent de l’Autoritat Portuària de Castelló, pel que es modifica i substitueix el fins aleshores vigent Pla Especial del port aprovat definitivament el juliol de 2000.

El Pla Especial preveu l’ordenació de la zona de servei en 7 zones, en funció de l’ús assignat a cadascuna d’elles. Aquests usos es configuren d’acord amb els usos establerts en el Pla General d’Ordenació Urbana de Castelló, a fi de facilitar la implantació d’activitats en tot l’àmbit del terme municipal de Castelló. Per a més informació accedisque al Servei d’Atenció al Client (SAC).

Puede también descargar el Plan Especial pinchando sobre la imagen.

També pot descarregar el Pla Especial punxant sobre la imatge.

plan especial