Autoritat Portuària

Pla Estratègic

Pla Estratègic

PortCastelló impulsarà el nou Pla Estratègic 2019-2023, després d’haver assolit els objectius marcats als anteriors, gràcies a la col·laboració de la Comunitat Portuària. Els objectius d’aquests plans van ser:

2005 a 2011

Desenvolupament d’infraestructures i capacitats del port

2010 a 2011

Diversificació i augment de tràfic de mercaderies

2013 a 2017

Augment de la competitivitat del port

Per a l’acompliment d’aquestos plans es va conformar el Comitè de Competitivitat en el qual estan representats tots els grups d’interès que participen en l’activitat de PortCastelló, tant públics –com Capitania Marítima, ADIF, o la pròpia Autoritat Portuària- com privats, com els agents de duanes, consignataris, estibadors, concessionaris i transitaris.
La implantació del pròxim Pla Estratègic 2019-2023 es realitza a través de sis grups de treball que es responsabilitzen de la posada en marxa d’accions concretes. Es tracta de:

  • Grup per a l’Optimització de Processos i Serveis
  • Grup per al Desenvolupament de la Intermodalitat
  • Grup per a la Posada en Valor dels Actius
  • Grup per a l’Equilibri i Diversificació de Tràfics
  • Grup de Promoció de Polítiques de Sostenibilitat i RSC
  • Grup de Qualitat Interna

A l’àrea de Comunicació de la web es poden consultar les memòries dels plans estratègics.

A l’àrea de Comunicació de la web es poden consultar les memòries dels plans estratègics