Autoritat Portuària

Pla Estratègic

Pla Estratègic

Després d’aconseguir els objectius marcats en els plans anteriors, PortCastelló està treballant en l’impuls del seu nou Pla Estratègic 2020-2024, amb la col·laboració de la Comunitat Portuària.

2005 a 2011

Desenvolupament d’infraestructures i capacitats del port

2010 a 2011

Diversificació i augment de tràfic de mercaderies

2013 a 2017

Augment de la competitivitat del port

Per a l’acompliment d’aquestos plans es va conformar el Comitè de Competitivitat en el qual estan representats tots els grups d’interès que participen en l’activitat de PortCastelló, tant públics –com Capitania Marítima, ADIF, o la pròpia Autoritat Portuària- com privats, com els agents de duanes, consignataris, estibadors, concessionaris i transitaris.

La implantació de l’anterior Pla Estratègic 2013-2017 es va dur a terme a través dels sis grups de treball presentats a continuació, responsables de la posada en marxa d’accions concretes.

  • Grup per a l’Optimització de Processos i Serveis
  • Grup per al Desenvolupament de la Intermodalitat
  • Grup per a la Posada en Valor dels Actius
  • Grup per a l’Equilibri i Diversificació de Tràfics
  • Grup de Promoció de Polítiques de Sostenibilitat i RSC
  • Grup de Qualitat Interna

En la seva aposta per la millora contínua i l’abast de nous reptes estratègics, PortCastelló es troba actualment en fase de redacció del seu nou Pla Estratègic amb horitzó 2024.

A l’àrea de Comunicació de la web es poden consultar les memòries dels plans estratègics