Autoritat Portuària

Organigrama

Organigrama

L’Autoritat Portuària de Castelló, quant a matèria de règim de personal i retribucions, està regulada en en el capítol VI “Règim de recursos humans” del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011 de 5 de setembre.

Així mateix, segons la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, tenen consideració d’alts càrrecs  “…els Presidents i Directors de les Autoritats Portuàries..”.

ℹ️ Poden veure les seues retribucions i Curriculum vitae punxant en l’organigrama. (*)