Autoritat Portuària

Portal de Transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

La Llei estableix les obligacions de publicació que afecten les entitats públiques per a garantir la transparència en la seua activitat i regula el dret d’accés dels ciutadans a la informació pública. En compliment amb la citada Llei, la Autoritat Portuària de Castelló posa a la disposició de la ciutadania informació rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat.

En els següents apartats trobarà informació relacionada:

Organigrama i retribucions

Consell d’Administració

Consell de Navegació i Port

Assegurança de responsabilitat civil d’Alts Càrrecs i Consell d’Administració

Pla Estratègic

Planificació portuària

Ofertes d’ocupació

Política de gestió de documents electrònics

Memòria anual