Autoritat Portuària

Portal de Transparència

INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA.

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

La Llei estableix les obligacions de publicació que afecten les entitats públiques per a garantir la transparència en la seua activitat i regula el dret d’accés dels ciutadans a la informació pública. En compliment amb la citada Llei, la Autoritat Portuària de Castelló posa a la disposició de la ciutadania informació rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat.

En els següents apartats trobarà informació relacionada:

Informe sobre dades anuals d’absentisme laboral i evolució dels últims 5 anys.

Comptes anuals i informes d’auditoria.

Licitacions

Contractes menors

Patrocinis

Convenis