Autoritat Portuària

Consell de Navegació i Port

Consell de Navegació i Port

D’acord amb l’art. 34 del Text Refós de la Llei de Ports i de la Marina Mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, en cadascun dels ports de titularitat estatal, es crearà un Consell de Navegació i Port com a òrgan d’assistència i informació de la Capitania Marítima i del President de cada Autoritat Portuària. La forma de designació i cessament dels seus membres i el règim de les seues sessions es determinarà pels Consells d’Administració de les corresponents Autoritats Portuàries.

Certificat aprovació nomenaments Consell de Navegació i Port de l’Autoritat Portuària de Castelló

L’assistència a les reunions d’aquest òrgan no comporten cap retribució.

Membres nats del Consell de Navegació i Port de Castelló

Per l’Autoritat Portuària de Castelló

Manuel José García

President (Director APC)

Antonio Velasco Gómez

Cap de l’Àrea d’Explotació

Isabel Campesino Sánchez-Vílchez

Cap del Departament d’Operacions

Luis Oria Doménech

Cap de Seguretat i Medi Ambient

Ramón Balaguer Mellado

Secretari

Per la Capitania Marítima de Castelló

Miguel Ángel Gómez

Capitá Marítim

Alfredo Bango Casares

Coordinador de Seguretat i Inspecció Marítima.

Pel Consell d’Administració

Vicente Martínez

Representant de la Generalitat Valenciana

Vicente Guillamón

Representant de la Generalitat Valenciana

En representació de la Comunitat Portuària de Castelló

Jesús Otero Aldereguía

Comandància Naval de València i Castelló

Manuel Peña Sanz

Confraria de Pescadors

Vicente J. Rovira Selma

Associació Armadors de Pesca

Manuel Vidal Sebastiá

Club Nàutic de Castelló

Sebastián Pla Colomina

Empreses Consignatàries

Miguel Ruiz Navarro

Empreses Estibadores

Vicente Ramos Benet
Santiago García Serrano

Empreses Transitàries

Ignacio Bellés Yáñez

Agents de Duanes

Carlos Navarro Ten

Societat d’Estiba

Juan Manuel Carrasco Ariño

Corporació de Pràctics

José Antonio Merchán Ruiz.

Empreses de Remolc

Mauricio Godos Miro

Empreses d’Amarrament

Sergio Toledo

Ajuntament de Castelló

Alfredo Pascual Serrano

Duanes i IIEE

Sara García Remacha

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Carlos Abad Manrique

Corporació de Pràctics BP

José Francisco Moreno Pérez

Asociación Navieros Españoles