Autoritat Portuària

Consell d’Administració

Consell d’Administració

El Consell d’Administració és l’òrgan col·legiat de govern de l’Autoritat Portuària de Castelló.

La seua composició, funcions i incompatibilitats estan regulades en l’article 30 del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011 de 5 de setembre

Membres del consell

Rafael Simó

PRESIDENT

Miguel Ángel Gómez

VICEPRESIDENT (Capità marítim)

José María Gómez

DIRECTOR

Ramón Balaguer

Ramón Balaguer

SECRETARI

Emilio M. Obiol

Representant de la Generalitat Valenciana

Mª Dolores Parra

Representant de la Generalitat Valenciana

Eva Redondo

Representant de la Generalitat Valenciana

Silvia Peris

Representant de la Generalitat Valenciana

Amparo Marco Representante Ayuntamiento Castellón

Amparo Marco

Representant de l’Ajuntament de Castelló

Jose Luís López

Representant de l’Ajuntament de Castelló

Alberto Rodríguez

Representant de l’Administració General de l’Estat

Antonio Góngora Representante Administración General del Estado

Antonio Góngora

Representant de l’Administració General de l’Estat

Soledad Ten

Representant de l’Administració General de l’Estat

Sebastián plá Vicepresidente

Sebastián Pla

Representant dels sectors relevants en l’àmbit portuari

Dolores Guillamón Representante Cámara Comercio, Industria y Navegación

María Dolores Guillamón

Representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació

Pilar Gimeno Representante Organizaciones Empresariales

Pilar Gimeno

Representant d’Organitzacions Empresarials

Alberto Guinea

Representant dels Sindicats

José Pascual Martí

Convidat permanent. President de la Diputació de Castelló

Ismael García

Convidat permanent. Vicepresident d’ASCER

Ximo Pesudo

Convidat permanent. President del Comité d’empresa de la societat d’estiba

Alfredo Pascual

Convidat permanent. Cap d’Inspecció de duanes de Castelló

Carlos Cabrera Representante de la Generalitat Valenciana

Carlos Cabrera

Convidat permanent. President Executiu FUE-UJI