Innovació

Projectes d’innovació

Projectes d’innovació

La APC està participant activament en la preparació de proposta per a projectes innovadors en els focus d’innovació descrits i, a més, ja de manera activa, en el desenvolupament de projectes en curs de la convocatòria Ports 4.0. (iniciativa de l’Organisme Públic Ports de l’Estat que té com a objectiu incentivar la creació o consolidació d’un teixit d’empreses emergents, spin-off o noves línies de negoci en l’àmbit tecnològic).

MACHSENSE

Desenvolupament d’un sistema d’intel·ligència artificial i sensórica low cost per al control i reducció dels impactes per les emissions de partícules difuses en entorns portuaris. Aquestes tecnologies ofereixen solucions d’alt valor afegit que permetran a PortCastelló i a les empreses del sector portuari millorar la seva competitivitat econòmica alhora que milloraran els seus paràmetres d’ecoeficiència i sostenibilitat, línies estratègiques de PortCastelló.

Amb la solució MACHSENSE, es disposarà d’una plataforma digital capaç d’estimar els impactes de partícules difuses en els entorns portuaris, que permetrà a les Autoritats Portuàries minimitzar l’impacte ambiental, econòmic i social de les seves actuacions i també, planificar operacions amb graneles davant possibles condicions adverses.

Destaquen com a innovacions:

  • No requereix el coneixement expert.
  • Ús de sensors low cost (aprox 5K€).
  • Sistema mòbil, ubicació en qualsevol lloc, no requereix xarxa elèctrica, climatització.
  • Sistema d’emmagatzematge i enviament de la info integrat.
  • Manteniment de sensorica baix

VIPE

El projecte, VIPE té com a objectiu desenvolupar un sistema de control, seguiment i alerta primerenca basat en l’evolució geomètrica del mal en la infraestructura portuària.

El objetivo principal del proyecto VIPE es mejorar los niveles de servicio del puerto y sus concesiones mediante la provisión de herramientas de alto valor tecnológico que apoyen la toma de decisiones en la gestión y explotación portuaria. El proyecto impacta de lleno en los ámbitos de: i) fiabilidad de la infraestructura, ii) conservación y mantenimiento, iii) diseño y ejecución de obras marítimas o terrestres, iv) análisis de la capacidad, v) justificación de inversiones, vi) seguimiento indirecto de concesiones y actividades en las áreas concesionadas.

La solución planteada integra principalmente tres tecnologías clave como son el RADAR satelital, la Inteligencia artificial y plataformas de gestión del dato, orientadas a su consolidación directa en las arquitecturas IT de los puertos o a su publicación en plataformas de visualización y valor añadido existentes.

La tecnología RADAR satelital propuesta para el desarrollo del proyecto se denomina Interferometría Diferencial con RADAR de Apertura Sintética (DInSAR). Esta tecnología describe con precisión milimétrica las deformaciones históricas y actuales del terreno e infraestructuras de cualquier punto del planeta, sin necesidad de instrumentación en tierra.

El proyecto incluye la creación de modelos basados en inteligencia artificial para la cuantificación de la vulnerabilidad, la detección temprana de anomalías y la priorización de intervenciones de mejora y mantenimiento de la infraestructura portuaria.

El proyecto incluye la creación de modelos basados en inteligencia artificial para la cuantificación de la vulnerabilidad, la detección temprana de anomalías y la priorización de intervenciones de mejora y mantenimiento de la infraestructura portuaria.

COBS

Sistema per a la identificació alerta localització traçabilitat i manteniment a flotació dels contenidors marítims que cauen a la mar durant el seu transport i permetre el seu rescat.

COBS -Contenidor Overboard System, és un sistema que alerta sobre la pèrdua de manera immediata sobre la pèrdua d’un contenidor, identifica quin s’ha perdut i informa sobre la seva localització en temps real, la qual cosa permet que es puguin prendre mesures de contenció al més aviat possible. A més, compta amb un sistema de flotabilitat que impedeix que el contenidor s’enfonsi, perquè, d’aquesta manera, pugui ser rescatat.

Tot això redueix l’impacte en la cadena logística, la potencial recuperació de la càrrega, evita el risc de col·lisió amb altres vaixells i serveix a més per a determinar les causes del sinistre que actualment genera enormes dificultats a l’hora de definir responsabilitats.

El sistema està pensat perquè de manera senzilla s’acobli en el contenidor i tant com el sistema de flotabilitat com el sistema de rastreig s’activi quan el contenidor caigui a la mar. COBS es basa en el principi de funcionament de les basses salvavides, però aplicat a un actiu, com és en aquest cas el contenidor.

El sistema es compon de dues parts:

  • Un sistema d’Alarma i Traçabilitat que s’activa una vegada que el contenidor ha caigut per la borda, i
  • Un sistema per a la Flotabilitat i Visibilitat del contenidor que impedeixi el seu enfonsament i permeti el seu rescat.

IDAE AGE 2020

El IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfica, concedeix a l’Autoritat Portuària de Castelló ajudes per a la renovació energètica d’infraestructures. L’objecte del projecte aprovat és millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions lligades a l’enllumenat exterior del Port de Castelló, substituint les lluminàries actuals per tecnologia LED (d’alta eficiència i reduït consum).

Entre les actuacions a realitzar es destaquen: substitució de 761 lluminàries, reforma de 4 centres de comandament secundaris d’enllumenat, adequació de la instal·lació de posada terra en determinades zones, reposició de línia elèctrica, adequació de 13 punts de connexió situats en diferents centres de transformació, sistema de telegestió de 87 lluminàries i l’assistència tècnica.

Les actuacions tindran lloc fins a finals d’agost d’enguany amb un pressupost d’execució d’1.035.724,24€ i unes ajudes de 517.362,13€. El projecte suposa un estalvi energètic del 47%, amb una reducció de la petjada de carboni en 148tCO2/any.

És de destacar que l’enllumenat públic suposa el principal consum d’energia elèctrica del port, sent el principal cost energètic per al port. D’aquesta manera, es dedueix que les millores efectuades sobre l’enllumenat públic encaminades a millorar la seva eficiència tindran una important repercussió tant en el consum com en la despesa energètica del Port de Castelló.

Aquest projecte mostra una vegada més el clar i ferm compromís de l’Autoritat Portuària de Castelló per la sostenibilitat, i tal com diu la nostra Missió dins del nostre Pla Estratègic “Impulsar la transició blava per a connectar-nos a un món millor”, incorporant la innovació i la sostenibilitat en els principis de totes les nostres actuacions.

Projecte acollit a la línia d’ajudes a projectes d’Economia Baixa en Carboni, promoguts per l’Administració General de l’Estat, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada pel IDAE, en el marc del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya 2014-2020, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible i finançat com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19.

CRYSTAL-LUNG.

BARRERA BASADA EN ESTRUCTURES CRISTAL·LINES PER AL CONTROL DE SOROLL I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Projecte innovador basat en el desenvolupament d’un dispositiu que permet reduir el soroll i les partícules respirables. Aquest dispositiu es desenvoluparà basant-se en la tecnologia denominada “cristalls de so” -barreres formades amb uns elements discontinus anomenats dispersors- que combinada amb un sistema de difusió d’aigua formarà una barrera acústica permeable amb capacitat d’absorció de partícules de grandària respirable, és a dir, PM10, PM2,5 i Black Carbon.

Aquesta solució, amb un baix impacte paisatgístic, generarà grans beneficis per a la salut dels residents de l’entorn pròxim a les àrees portuàries i el medi ambient, a l’ésser un mecanisme d’alleujament i reducció de dues de les fonts de contaminació més rellevants de l’entorn portuari, el soroll i la contaminació pulverulenta.

El caràcter innovador del projecte es basa en l’aprofitament de la propietat de permeabilitat a l’aire que presenten aquest tipus de pantalles per a crear un nou dispositiu integrat amb la doble funcionalitat de reduir contaminació acústica i atmosfèrica.